BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE

VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: ‘camper’) zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten wij hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. Wij geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) uit ons programma voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische specificaties in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden wij u sterk aan om vóór elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximum-massa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. Massa in rijklare toestand

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand bestaat in hoofdzaak uit het volgende:

  • het leeggewicht van het voertuig inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
  • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
  • de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens opgave van de fabrikant. De aanwijzingen van de fabrikant voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l) en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg; 
  • de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
  • de bestuurder, van wie het gewicht wordt vastgesteld op 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

Bij de massa in rijklare toestand gaat het dus om de basisconfiguratie van het door u gekozen voertuigmodel met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Deze massa verandert door de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting). De massa in rijklare toestand voor alle indelingen vindt u in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Wij wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt ± 5 %. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumenten: 2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %: 145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand 2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische specificaties van onze verkoopdocumenten. Als fabrikant stellen wij alles in het werk om productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, kunnen deze afwijkingen niet volledig worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen voldoen aan de wettelijk toegestane tolerantie, wordt het werkelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane tolerantie van ± 5 % door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na voltooiing aan het einde van de productielijn te wegen. Het aan het einde van de productielijn gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer aan u meedelen. Zo bestaat er volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. Maximaal aantal toegestane zitplaatsen / massa van de passagiers

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Hierbij gaat het ook om een wettelijk voorgeschreven rekenwaarde. Voor de massa van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers dus 3*75 kg = 225 kg.

Het in de verkoopdocumenten vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting (voor extra uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen hangt echter af van het gewicht en de asbelasting. Door de inbouw van extra uitrusting (bijvoorbeeld als wordt gekozen voor uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen) kan het nodig zijn om het aantal zitplaatsen te verminderen, of, afhankelijk van het model, is het gewenste aantal zitplaatsen alleen mogelijk door de toegestane maximummassa te verhogen en/of door extra uitrusting weg te laten.

4. Werkelijke massa en extra uitrusting

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de extra uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd. Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 % geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Tot de zogenaamde extra uitrusting behoort volgens de wettelijke definitie alle optionele uitrusting die niet onder de standaarduitrusting valt en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus in de fabriek – in of op het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld (bijv. luifel, fietsen- of motordrager, satellietsysteem, zonnepanelen, oven, enz.). Het afzonderlijke of pakketgewicht van de uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen die kunnen worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren andere accessoires die door de dealer of uzelf worden aangebracht na levering van het voertuig door de fabriek.

5. Door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting en nuttige massa

Aangezien ook de inbouw van extra uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen wij als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor extra uitrusting die naast de standaarduitrusting in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten).

De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daadwerkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie punt 2), de massa van de passagiers (zie punt 3) en de door de fabrikant bepaalde maximummassa voor de extra uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie punt 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vaste minimale nuttige massa moet overblijven voor bagage of andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Waarbij geldt: ‘n’ = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en
‘L’ = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).
Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen)
is de minimale nuttige massa bijvoorbeeld 10 kg * (4 + 7) = 110 kg

Let er bij de configuratie van uw camper op dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er voor elk voertuigmodel een maximum aan extra uitrusting dat kan worden gecombineerd en besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 110 kg mag de totale massa van de extra uitrusting in een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklare toestand van bijvoorbeeld 2.900 kg niet meer dan 265 kg bedragen:

3.500 kg Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg Massa in rijklare toestand
- 3*75 kg Massa van de passagiers
- 110 kg Minimale nuttige massa
= 265 kg Extra uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toegestane gewichtsafwijkingen van de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de extra uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsafwijking naar boven van de massa in rijklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklare toestand rekenkundig aan de minimale nuttige massa van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Hier volgt een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklare toestand 1 % boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3*75 kg Massa van de passagiers
- 265 kg Massa van de extra uitrusting
= 81 kg Werkelijk resterend laadvermogen (< minimale nuttige massa van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder de minimale nuttige massa

Om een dergelijke situatie te voorkomen verlaagt de fabrikant de massa van de extra uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas aan het einde van de productielijn kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de extra uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of extra uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over de wettelijke minimale nuttige massa beschikt.

De gewichten van de in de fabriek monteerbare extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten.).

Het extra gewicht van de extra uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus de gekozen extra uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet overschrijden.

6. Gevolgen van de toleranties van de massa in rijklare toestand voor de nuttige massa

Ongeacht de minimale nuttige massa dient u er rekening mee te houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen van de massa in rijklare toestand een spiegelbeeldeffect hebben op het resterend laadvermogen.

Als u bijvoorbeeld ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 225 kg. Het werkelijk beschikbare resterende laadvermogen kan als gevolg van toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig ongeveer 1 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, daalt het resterend laadvermogen van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3*75 kg Massa van de passagiers
- 150 kg Voor het geconfigureerde voertuig bestelde extra uitrusting
= 196 kg Werkelijk resterend laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk beschikbaar is, dient u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig bedacht te zijn op mogelijke en toegestane toleranties van de massa in rijklare toestand. Daarnaast raden wij ten zeerste aan de beladen camper vóór elke reis op een nietautomatische weegbrug te wegen en, rekening houdend met het afzonderlijke gewicht van de passagiers, vast te stellen of de technisch toelaatbare maximummassa en de technisch toelaatbare maximummassa op de as in acht worden genomen.

FAQ OVER HET GEWICHT VAN CAMPERS

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het gewicht en de belading van campers.  

1. Wat is de technisch toelaatbare maximummassa?

De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische specificaties in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten). U mag de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden op de openbare weg in geen geval overschrijden, omdat u dan een overtreding begaat. Wat de technisch toelaatbare maximummassa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 16 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

2. Wat is de massa in rijklare toestand?

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden), een tot 90 % gevulde brandstoftank, 20 l vers water (vanaf chic e-line: 50 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

3. Hoe wordt de door Carthago vastgestelde massa voor extra uitrusting berekend?

De vastgestelde massa voor extra uitrusting wordt berekend door de massa in rijklare toestand, de massa van het aantal toegestane passagiers en de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

4. Hoe wordt de massa van de passagiers berekend?

De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Hierbij gaat het om een door de wet voorgeschreven rekenwaarde. Voor de massa van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand. Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers dus 3*75 kg = 225 kg.

5. Hoe wordt de minimale nuttige massa berekend en wat is dat eigenlijk?

De Europese wetgever schrijft een bepaalde minimale nuttige massa voor, d.w.z. een door berekening te bepalen waarde, die minimaal moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Deze waarde wordt als volgt berekend: 10 kg * (n + L), waarbij ‘n’ het maximaal aantal passagiers plus de bestuurder en ‘L’ = de totale lengte van het voertuig in meters is. Voor een voertuig met 4 toegestane zitplaatsen en een lengte van 7 m bedraagt de minimale nuttige massa dus ‘10 kg * (4 + 7) = 110 kg’.

6. Als ik pakketten en optionele uitrusting kies, waarmee moet ik dan rekening houden?

Het extra gewicht van de extra uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus de gekozen extra uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet overschrijden.

7. Welke gevolgen heeft de keuze van een 5e zitplaats voor de minimale nuttige massa?

De optionele 5e zitplaats (modelafhankelijk) wordt als een gewone zitplaats meegerekend bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers.

Deze zitplaats is dus alleen mogelijk als aan alle wettelijke meetwaarden wordt voldaan.

8. Wat is de werkelijke massa van het voertuig?

De massa in rijklare toestand en de massa van de extra uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) vormen samen de werkelijke massa van het voertuig. Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

9. Wat is de rechtsgrondslag voor deze informatie?

De technische en wettelijke voorschriften van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie.

10. Wat wordt bedoeld met het toegestane totaalgewicht en het trekgewicht?

Het toegestane totaalgewicht of het maximale treingewicht is de technisch toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie en is te vinden in punt 16.4 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC). De voertuigcombinatie (camper en aanhangwagen) mag deze waarde niet overschrijden.

Het toegestane trekgewicht is het maximaal toegestane gewicht dat een camper met een aanhangwagen mag trekken. Het maximale trekgewicht van het voertuig is te vinden in punt 18 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC).

11. Is het mogelijk om het gewicht van mijn voertuig achteraf te verhogen of te verlagen?

Bij het achteraf verhogen of verlagen van het gewicht wordt de technisch toelaatbare maximummassa verhoogd of verlaagd. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Deze zijn altijd afhankelijk van het betreffende voertuig en de in de constructie gebruikte onderdelen. Uw dealer geeft u graag advies hierover.

12. Welke campers mogen worden bestuurd met een rijbewijs van categorie B?

Met rijbewijs B mag u voertuigen besturen met een toelaatbare maximummassa tot 3,5 ton. Voor alle voertuigen met een hogere maximummassa is minimaal rijbewijs C1 nodig.

13. Wat wordt bedoeld met aslasten?

De aslast of asbelasting is het maximale gewicht dat daadwerkelijk op de voor- of achteras mag drukken. Het is belangrijk dat bij het inladen van het voertuig op de gewichtsverdeling wordt gelet, aangezien de maximale aslasten in geen geval mogen worden overschreden. 

14. Welke tolerantiewaarden van de opgegeven gewichten zijn mogelijk en toegestaan?

Wij wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt ± 5 %. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.