Privacyverklaring

Wij waarderen uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de bedrijfsleiding van Carthago Reisemobilbau GmbH. Het gebruik van de websites van Carthago Reisemobilbau GmbH is in principe zonder enige vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Als een betreffende persoon via onze website van bijzondere services van onze onderneming gebruik wil maken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we in het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen van Carthago Reisemobilbau GmbH. Door middel van deze privacyverklaring wil onze ondernemingen het publiek informeren over de manier, de omvang en het doel van de door ons geregistreerde, gebruikte en verwerkte persoonsgerelateerde gegevens. Verder worden de betrokkenen door middel van deze privacyverklaring over hun rechten geïnformeerd.

Carthago Reisemobilbau GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledige mogelijke bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kan gegevensoverdracht via internet over het algemeen veiligheidslekken vertonen, zodat aan absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden heeft iedere betrokkene het recht om persoonsgerelateerde gegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons te verstrekken.
 

1. Begripsbepalingen

Het privacybeleid van Carthago Reisemobilbau GmbH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijn- en wetgever bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) werden gehanteerd. Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en gesprekspartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te kunnen garanderen, willen wij op voorhand de gebruikte terminologie verduidelijken.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

 • a) persoonsgerelateerde gegevens of persoonsgegevens

Onder persoonsgerelateerde gegevens wordt verstaan alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in het navolgende „betreffende persoon“). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer speciale kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken, kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokken persoon

Onder betrokken persoon wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarvan de persoonsgerelateerde gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

 • c) verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elk met of zonder hulp van geautomatiseerde processen of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonsgegevens, zoals registreren, verzamelen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiding of andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van de verwerking

Onder beperking van de verwerking wordt verstaan de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) profilering

Onder profilering wordt verstaan iedere manier van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit gebruik van deze persoonsgerelateerde gegevens, om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsproductiviteit, economisch situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeur, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verwisseling van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) anonimiseren

Onder anonimiseren wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op een manier, op een manier waarop de persoonsgerelateerde gegevens zonder erbij betrekken van extra informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, voor zover deze extra informatie afzonderlijk wordt bewaard en aan technische en organisatorische maatregelen zijn gebonden, die zekerstellen dat de persoonsgerelateerde gegevens niet aan een geïdentificeerde of natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

 • g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Onder verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke wordt verstaan de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere organisatie, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens beslist. Als het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het Europese recht of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Europese recht of nationale recht van de lidstaten.

 • h) verwerker

Onder verwerker wordt verstaan een natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere organisatie, die de persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van de verantwoordelijke persoon verwerkt.

 • i) ontvanger

Onder de ontvanger wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere organisatie, die de persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van de verantwoordelijke persoon verwerkt. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Europese recht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgerelateerde gegevens bevatten, gelden echter niet als ontvangers.

 • j) derden

Onder een derde wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere organisatie buiten de betrokkene, de verantwoordelijke personen, de verwerker en de mensen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon of van de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgerelateerde gegevens te verwerken.

 • k) instemming

Onder instemming wordt verstaan iedere door de betrokken persoon voor het bepaalde doel op een geïnformeerde manier vrijwillig en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring uitgedrukt of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.
 

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en van andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Ring 1

88326 Aulendorf

Duitsland

Tel.: 00 49 752 592000

E-mail: info@carthago.com

Website: www.carthago.com
 

3. Naam en adres van de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke

De voor de opdrachtgever van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Christoph Boser 
datenschutz@carthago.com
+49 7525 9200 3000

Iedere betrokken persoon kan zich op elk gewenst moment bij alle vragen en opmerkingen over de gegevensbescherming rechtstreeks tot onze voor de gegevensbescherming verantwoordelijke wenden.
 

4. Cookies

De websites van Carthago Reisemobilbau GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computer worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Velen cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een duidelijk identificatiekenmerk van de cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks, waardoor websites en servers aan de specifieke internetbrowser kunnen worden toegewezen, waarin de cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk de bezochte websites en servers, de individuele browser van de betrokkene door andere internetbrowsers, die anderen cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan door de eenduidige cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door de toepassing van cookies kan Carthago Reisemobilbau GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijke services ter beschikking stellen, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen informaties en aanbiedingen op onze website voor gebruikers geoptimaliseerd worden. Cookies maken het ons mogelijk, zoals reeds ter sprake gebracht, om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is deze gebruikers het gebruik van onze website eenvoudiger te maken. De gebruiker van een website die cookies toepast, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek van de website nogmaals zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website en het op de computer van de gebruiker opgeslagen cookie overgenomen wordt. Nog een voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de webshop. De webshop herinnert zich de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje gelegd heeft, via een cookie.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment door middel van een daarvoor bestemde instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Verder kunnen reeds ingestelde cookies op elk gewenst moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Schakelt de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser uit, dan zijn wellicht niet alle functies van onze website in volle omvang bruikbaar.
 

5. Vastlegging van algemene gegevens en informatie

De website van Carthago Reisemobilbau GmbH registreert met elk bezoek van de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem een groot aantal algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een toegangssysteem toegang heeft gekregen tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subpagina's die via een toegangssysteem toegankelijk zijn, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie maakt Carthago Reisemobilbau GmbH geen terugkoppeling op de betrokken persoon. Deze informatie is beter gezegd nodig, om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website evenals de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te kunnen garanderen evenals (4) om rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval de voor strafvervolging noodzakelijke informatie ter beschikking te kunnen stellen. Deze anoniem geregistreerde gegevens en informaties worden door Carthago Reisemobilbau GmbH daarom enerzijds statistisch en verder met het doel geanalyseerd om de gegevensbescherming en de veiligheid van gegevens in onze ondernemingen te verhogen, om uiteindelijk een optimale beveiliging voor de door ons verwerkte persoonsgerelateerde gegevens zeker te stellen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle door een betrokken persoon aangegeven persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen.
 

6. Abonnement op onze Newsletter

Op de website van Carthago Reisemobilbau GmbH kan de gebruiker zich voor nieuwsbrieven van onze onderneming aanmelden. Welke persoonsgerelateerde gegevens bij de bestelling van de Newsletter aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorgegeven worden, is te zien aan het hiervoor gebruikte invoervenster.

Carthago Reisemobilbau GmbH informeert haar klanten en gesprekspartners regelmatig via een Nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De Newsletter van onze onderneming kan door de betrokkene over het algemeen alleen dan ontvangen worden, wanneer (1) de betrokken persoon over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokken persoon zichzelf voor de nieuwsbriefverzending geregistreerd. Aan een betrokken persoon wordt uit juridische overwegingen eerst via een voor de nieuwsbriefverzending geregistreerd e-mailadres een bevestigingsmail in de dubbele opt-in procedure verstuurd. Deze bevestigingsmail dient ter verificatie, of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de Newsletter geautoriseerd heeft.

Bij de aanmelding voor de Newsletter slaan wij verder het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegewezen IP-adres van de door de betrokkene op het moment van de aanmelding gebruikte computer evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding op. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregel voor de verantwoordelijke.

De in het kader van een aanmelding voor de Newsletter geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend voor de verzendafdeling van onze Newsletter gebruikt. Abonnees voor de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de Newsletter service of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in de nieuwsbrief of technische wijzigingen. De in het kader van de Newsletter-service geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Het abonnement op onze Newsletter kan op elk gewenst moment door de betrokken persoon opgezegd worden. De instemming met de opslag van persoonsinformatie, die de betrokken persoon ons voor de nieuwsbriefverzending afgegeven heeft, kan op elk gewenst moment herroepen worden. Voor het doel van herroeping van de toestemming heeft iedere Newsletter een betreffende link. Verder kan men zich op elk gewenst moment ook rechtstreeks op de website van de voor de verwerking verantwoordelijken afmelden voor de nieuwsbriefverzending of dit het voor de verwerking verantwoordelijke op een andere manier mededelen.
 

7. Newsletter-tracking

De Newsletter van Carthago Reisemobilbau GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding, die in e-mails wordt ingebed die in HTML-bestandsindeling verstuurd worden, om een logbestandregistratie en een logbestandsanalyse mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische analyse van het succes of de mislukking van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde telpixels kan Carthago Reisemobilbau GmbH onderkennen, of en wanneer een e-mail door een betrokkene geopend werd en welke in de e-mail aanwezige links door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke via de in de Newsletter aanwezige telpixels geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens, worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd, om de nieuwsbriefverzending te optimaliseren en de inhoud van toekomstige Newsletters nog beter aan de interesse van de betrokkene aan te kunnen passen. Deze persoonsgerelateerde gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokken personen zijn op elk gewenst moment gerechtigd, de apart bewaarde, via het dubbele opt-in procedure afgegeven toestemmingsverklaring in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgerelateerde gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwijderd. Afmelding voor de ontvangst van de Newsletter ziet Carthago Reisemobilbau GmbH automatisch als herroeping.
 

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van Carthago Reisemobilbau GmbH bevat als gevolg van wettelijke voorschriften specificaties, die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming plus een directe communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Voor zover een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier het contact met de voor verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens worden voor het doel van de bewerking of contactopname met de betrokkene opgeslagen. De gegevens worden voor de afwikkeling van het contact aan serviceproviders van Carthago Reisemobilbau GmbH doorgegeven. Bovendien worden de gegevens aan onze handelspartners evenals Malibu GmbH & co. KG voor het doel van reclame voor vans en campers doorgegeven.
 

9. Routinematig verwijdering en blokkering van persoonsgerelateerde gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgerelateerde gegevens van de betrokkene en slaat deze op.


10. Rechten van de betrokken persoon

 • a) recht op bevestiging

Iedere betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te vragen of hun persoonsgegevens verwerkt worden. Als een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wil maken, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

 • b) recht op informatie

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht, op elk gewenst moment kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie over de over hem/haar opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder heeft de Europese richtlijn- en wetgevende instantie de betrokken persoon het recht op informatie over de volgende gegevens verleend:

  • de verwerkingsdoelen
  • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgerelateerde gegevens verstrekt zijn of nog verstrekt worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande tijdsduur waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze tijdsduur
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de hun betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of recht van bezwaar tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende instantie
  • wanneer de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betrokken persoon zijn verkregen: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profilering overeenkomstig artikel 22 lid 1 en 4 DS-GVO en — tenminste in deze gevallen — betekenisvolle informatie over de toegepaste logica evenals de reikwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon het recht geïnformeerd te worden of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie werden overgedragen. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon overigens het recht om informatie over de juiste garanties in combinatie met de verstrekking te verkrijgen.

Als een betrokken persoon van dit informatierecht gebruik wil maken, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

 • c) recht op correctie

Iedere door de verwerking van persoonsinformatie betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht om onmiddellijke correctie van hun betreffende onjuiste persoonsinformatie te verlangen. Verder heeft de betrokken persoon het recht om onder inachtneming van de doeleinden van de verwerking, de completering van onvolledige persoonsgegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te verlangen.

Als een betrokken persoon van dit recht op correctie gebruik wil maken, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

 • d) recht op verwijdering (recht op vergeten worden)

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem/haar betreffende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens werden voor doeleinden geregistreerd of op een andere manier verwerkt, waarvoor deze niet meer nodig zijn.
  • De betrokken persoon herroept zijn toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO was gebaseerd, en een verdere rechtsgrondslag voor verwerking ontbreekt.
  • De betrokken persoon maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zwaarwegende gegronde redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt overeenkomstig artikel 21 lid 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgerelateerde gegevens werden onwettig verwerkt.
  • Het verwijderen van de persoonsgerelateerde gegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het Europese recht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgerelateerde gegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO geregistreerd.

Voor zover een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon het verwijderen van persoonsgerelateerde gegevens die bij Carthago Reisemobilbau GmbH opgeslagen zijn wil verlangen, kan ze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van Carthago Reisemobilbau GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt nagekomen.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door Carthago Reisemobilbau GmbH en als ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens als verantwoordelijke overeenkomstig artikel 17, lid 1 DS-GVO, zal Carthago Reisemobilbau GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, ook van technische aard, passende maatregelen nemen om andere verantwoordelijke gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene aan deze andere voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar zijn/haar persoonsgegevens of kopieën of replicaties verwijdering van alle persoonlijke gegevens heeft verzocht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Carthago Reisemobilbau GmbH zal in bepaalde gevallen de noodzakelijke maatregelen nemen.

 • e) recht op beperking van de verwerking

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, voor een tijdsduur die de verantwoordelijke in staat stelt om de correctheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokken persoon wijst het verwijderen van de persoonsgegevens af en gevraagd en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgerelateerde gegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, de betrokken persoon heeft deze echter nodig voor de aanspraak op, of uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokken persoon heeft bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 DS-GVO gemaakt en het staat nog niet vast of de gegronde redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Voor zover een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon de beperking van persoonsgerelateerde gegevens die bij Carthago Reisemobilbau GmbH opgeslagen zijn wil verlangen, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van Carthago Reisemobilbau GmbH zal maatregelen ter beperking van de verwerking nemen.

 • f) recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht om de hem/haar betreffende persoonsgerelateerde gegevens, welke door de betrokken persoon van een verantwoordelijke ter beschikking gesteld werden, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare bestandsindeling te verkrijgen. Deze heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a van de DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a van de DS-GVO of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b, van de DS-GVO en de verwerking door middel van geautomatiseerde processen gebeurt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is toegewezen.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 lid 1 DS-GVO het recht, te bewerkstelligen dat de persoonsgerelateerde gegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke doorgegeven worden, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beïnvloedt worden.

Voor aanspraak op het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokken persoon zich op elk gewenst moment tot een medewerker van Carthago Reisemobilbau GmbH wenden.

 • g) recht van bezwaar

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht, om redenen vanuit haar bijzondere situatie resulterend, op elk gewenst moment tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsinformatie, die op grond van artikel 6 lid 1 letters e of f DS-GVO wordt uitgevoerd, bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Carthago Reisemobilbau GmbH verwerkt de persoonsgerelateerde gegevens in het geval van bezwaar niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor aanspraak, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als Carthago Reisemobilbau GmbH persoonsgegevens verwerkt om direct marketing te bedrijven, dan heeft de betrokken persoon het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor het doel van reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze met dergelijke direct marketing is verbonden. Als de betrokken persoon tegenover Carthago Reisemobilbau GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor het doel van direct marketing, dan zal Carthago Reisemobilbau GmbH de persoonsgerelateerde gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bij Carthago Reisemobilbau GmbH bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 DS-GVO, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Voor het uitoefenen van het recht op bezwaar kan de betrokken persoon rechtstreeks iedereen medewerkers van Carthago Reisemobilbau GmbH of een andere medewerkers wenden. Het betrokken persoon staat het verder vrij, in combinatie met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, het recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in bepaalde gevallen inclusief profilering

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door het Europese richtlijnen- en verordening verleende recht, om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde verwerking — inclusief profilering — gebaseerde beslissing te worden onderworpen, die ten opzichte van hen rechtsgevolgen kan hebben of op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, voor zover de beslissing (1) niet voor de totstandkoming of het vervullen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is, of (2) als gevolg van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, toelaatbaar is en deze wettelijke voorschriften redelijke maatregelen voor de zekerstelling van de rechten en vrijheden evenals de gegronde belangen van de betrokken persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon wordt uitgevoerd.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het afsluiten of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) deze plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Carthago Reisemobilbau GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn/haar eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als een betrokken persoon van dit recht met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen gebruik wil maken, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

 • i) recht op herroeping van een toestemming inzake gegevensbescherming

Iedere door de verwerking van persoonsinformatie betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en wetgevende instantie verleende recht om een toestemming voor verwerking van persoonsinformatie op elk gewenst moment in te trekken.

Als een betrokken persoon van dit uw recht herroeping van een toestemming gebruik wil maken, kan deze zich hiervoor op elk gewenst moment tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
 

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het doel van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is in het bijzonder dan het geval, wanneer een sollicitant elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website aanwezig webformulier, zijn sollicitatiedocumenten aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorgeeft. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant afsluit, worden de overgedragen gegevens in het kader van de arbeidsverhouding en in overeenstemming met de wet opgeslagen. Wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant gesloten, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch verwijderd, voor zover verwijdering niet tegenstrijdig zijn met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).
 

12. Regels voor gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Facebookpagina van de onderneming geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerd sociaal ontmoetingspunt, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte interactief te zijn. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen of maakt het mogelijk de gegevens betreffende de internetcommunity, de persoon of de onderneming ter beschikking te stellen. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat particuliere profielen aan te maken, foto's te uploaden en via vriendschapsverklaringen een netwerk te vormen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsinformatie is, wanneer een betrokken persoon buiten de Verenigde Staten of Canada leeft, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook-component zorgen voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins kan via developers.facebook.com/docs/plugins/ worden opgeroepen. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Facebook informatie over het bezoek van de specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon.

Voor zover de betrokken persoon tegelijkertijd bij Facebook ingelogd is, detecteert Facebook bij elk bezoek van onze website door de betrokken persoon en tijdens de totale tijdsduur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-componenten verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokken persoon toegeschreven. Als de betrokken persoon een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen bedient, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonsgegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-componenten steeds een informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betrokken persoon op het moment van het bezoek van onze website tegelijkertijd bij Facebook ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van de vraag, of de betrokken persoon de Facebook-componenten aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst, dan kan de betrokkene de overdracht blokkeren door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op www.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokken persoon biedt. Bovendien zijn verschillende toepassingen verkrijgbaar, die het mogelijk maken om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Deze toepassingen kunnen door de betrokken persoon worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.
 

13. Regels voor gegevensbescherming voor het gebruik en toepassen van Getty Images-afbeeldingen

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de het bedrijf Getty Images geïntegreerd. Getty Images is een Amerikaans stockfotobedrijf. Een stockfotobedrijf is een bedrijf, die afbeeldingen en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Stockfotobedrijven verkopen in het algemeen foto's, illustraties en filmmateriaal. Via een stockfotobedrijf kopen verschillende klanten, in het bijzonder websitebeheerders, redacties van gedrukte en tv-media en reclamebureaus, een licentie voor de door hen gebruikte afbeeldingen.

De werkmaatschappij van de Getty-Images-componenten is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

Getty Images staat het (eventueel kosteloze) embedden van stockfoto's toe. Embedden is het inbedden of integreren van bepaalde externe inhoud, zoals tekst-, video- of afbeeldingsgegevens, die door een website van een derde partij beschikbaar wordt gemaakt en vervolgens op de eigen website weergegeven worden. Voor het embedden wordt een zogenaamde embeddingscode gebruikt. Een embeddingscode is een HTML-code, die door een websitebeheerder in een website geïntegreerd wordt. Als een websitebeheerder een embeddingscode integreert, wordt de externe informatie van de andere website standaard rechtstreeks weergegeven, zodra een website wordt bezocht. Voor de weergave de inhoud van derden wordt de externe informatie rechtstreeks van de andere website geladen. Getty Images stelt op www.gettyimages.de/resources/embed meer informatie over de inbedding van inhoud ter beschikking.

Over de technische implementatie van de embeddingscode die de beeldweergave van de afbeeldingen van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetaansluiting waarmee de betrokken persoon onze website gebruikt, aan Getty Images overgedragen. Verder registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatiegegevens verzamelen, dat is informatie over welke van onze subpagina's de persoon heeft bezocht en op welke links is geklikt, evenals andere interacties die de getroffen persoon tijdens het bezoeken van onze website heeft uitgevoerd. Deze gegevens kunnen door Getty Images opgeslagen en geanalyseerd worden.

Kijk voor meer informatie en de geldende regels voor gegevensbescherming van Getty Images op https://www.gettyimages.co.uk/company/privacy-policy?language=en-GB

14. Regels voor gegevensbescherming voor het gebruik en toepassen van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het registreren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice registreert onder andere gegevens over de website via welke een betrokken persoon op een website gekomen is (zogenaamde referrer), op welke subpagina's van de website hij komt of hoe vaak en hoe lang een subpagina bekeken werd. Een webanalyse wordt overwegend voor de optimalisering van een website en voor de kosten-/batenanalyse van internetreclame ingezet.

Werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon van Google+ ingekort en geanonimiseerd, wanneer de toegang tot onze website van een account van de Europese Unie of uit een ander contractueel aan de overeenkomst geboden land via de Europese Unie wordt uitgevoerd.

Het doel van de Google Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons online-rapportages samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven, en om verdere met het gebruik van onze website in verbinding staande dienstverleningen aan te bieden.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google een analyse maken van het gebruik van onze website. Via elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component (Google Analytics plug-in) is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de betreffende Google Analytics-component automatisch zorgen overdracht van gegevens voor de online-analyse aan Google. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruikt om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisieverrekening mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonsgerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de toegangstijd, de locatie, van waar de bezoeker vandaan kwam en de frequentie van de bezoeken van onze website door de betrokken persoon, opgeslagen. Bij ieder bezoek van onze websites worden deze persoonsgerelateerde gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgezonden. Deze persoonsgerelateerde gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verkregen persoonsgerelateerde gegevens mogelijk aan derden door.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment door middel van een daarvoor bestemde instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou worden ook verhinderen, dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder kan de betrokken persoon bezwaar maken tegen een registratie van de door Google Analytics geproduceerde, op gebruik van deze website gebaseerde gegevens evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Hierover moet de betrokken persoon een browser add-on onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee, dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken van websites aan Google Analytics doorgegeven mogen worden. De installatie van de browser add-on wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologie systeem van de betrokken persoon op een te deactiveren later tijdstip verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de browser add-on opnieuw geïnstalleerd, om Google Analytics uit te schakelen. Voor zover de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Kijk voor meer informatie en de geldende regels voor gegevensbescherming van Google op policies.google.com/privacy en op www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt onder deze link www.google.nl/intl/nl/analytics/ meer in detail uitgelegd.
 

15. Regels voor gegevensbescherming voor het gebruik en toepassen van Google Remarketing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming bij dergelijke internetgebruikers reclame kan tonen die zich van tevoren op de website van de onderneming bevonden. Door de integratie van Google Remarketing kan een onderneming gebruikersgerelateerde reclame maken en de internetgebruiker dientengevolge op interesses gebaseerde advertenties laten zien.

Werkmaatschappij van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Doel van Google Remarketing is de weergave van op interesses gebaseerde reclame. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites belt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het zoekgedrag van de gebruiker, wat Google onder andere gebruikt voor de weergave van op interesses gebaseerde reclame.

Door middel van de cookie worden persoonsgerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de door de bezoeker bezochte internetpagina's, opgeslagen. Bij ieder bezoek van onze websites worden daardoor persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgezonden. Deze persoonsgerelateerde gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verkregen persoonsgerelateerde gegevens mogelijk aan derden door.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment door middel van een daarvoor bestemde instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou worden ook verhinderen, dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder kan de betrokken persoon bezwaar maken tegen de op interesse gerelateerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon vanaf iedere door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.nl/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Kijk voor meer informatie en de geldende regels voor gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy.
 

16. voorschriften inzake gegevensbescherming voor het gebruik van etracker

Deze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. De provider is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Met etracker kunnen we het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Voor dit doel verzamelt etracker onder andere uw verkorte IP-adres, geografische informatie (maximaal stadsniveau), logbestanden en andere informatie die uw browser aan onze webserver doorgeeft wanneer u de website bezoekt. Hiermee kunnen wij website-interacties meten, zoals verblijftijd, conversies (bv. inschrijvingen, bestellingen), scrollgebeurtenissen, klikken en paginaweergaven van de websitebezoeker. Deze interacties worden toegeschreven aan de websitebezoeker voor de duur van de huidige dag, zodat ze bij volgende bezoeken kunnen worden herkend. Na het einde van de dag is het niet meer mogelijk bezoekers te herkennen.

Zonder uw toestemming worden er geen cookies in uw browser opgeslagen en wordt er geen informatie uit het geheugen van uw eindapparaat gelezen. Het cookievrije gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen worden geëerbiedigd. Bij de analyse met etracker wordt het IP-adres zo snel mogelijk geanonimiseerd en is herkenning van bezoekers hooguit mogelijk voor de duur van de huidige dag.

Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

U vindt meer informatie over gegevensbescherming bij etracker hier.

17. Regels voor gegevensbescherming voor het gebruik en toepassen van Google AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een service voor internetreclame, waarmee adverteerders zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google als in het Google-advertentienetwerk kunnen schakelen. Met Google AdWords kunnen adverteerders op voorhand bepaalde sleutelwoorden vastleggen, door middel waarvan hun advertentie in de zoekmachineresultaten van Google alleen weergegeven wordt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat oproept dat overeenkomt met de sleutelwoorden. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de van tevoren vastgelegde sleutelwoorden op websites met relevante thema's gedistribueerd.

Werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties van derden weer te geven op onze website.

Als een betrokken persoon via een Google-advertentie op onze website komt, wordt op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn, werd hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest volgens na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet voor de identificatie van de betrokken persoon gebruikt. Via de conversiecookie wordt, voor zover het cookie nog niet beëindigd is, vastgesteld of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje van een webshopsysteem, op onze website werden bezocht. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google onderzoeken, of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, een omzet genereerde, dus een aankoop heeft gedaan of onderbroken heeft.

De door het gebruik van de conversiecookie geregistreerde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekersstatistieken worden door ons weer gebruikt, om het totaal aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties aan ons doorgestuurd werden, dus om het succes of de mislukking van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

Door middel van de conversiecookie worden persoonsgerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de door de betreffende persoon bezochte internetpagina's, opgeslagen. Bij ieder bezoek van onze websites worden daardoor persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgezonden. Deze persoonsgerelateerde gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verkregen persoonsgerelateerde gegevens mogelijk aan derden door.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment door middel van een daarvoor bestemde instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen, dat Google een conversiecookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder kan de betrokken persoon bezwaar maken tegen de op interesse gerelateerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon vanaf iedere door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.nl/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Kijk voor meer informatie en de geldende regels voor gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy.
 

18. Regels voor gegevensbescherming voor het gebruik en toepassen van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers die eveneens gratis kunnen bekijken, beoordelen en commentaar kunnen geven. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete films als televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

Werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende YouTube-component geïnstrueerd om een weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kan op www.youtube.com/intl/nl/yt/about/ worden gevonden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Voor zover de betrokken persoon tegelijkertijd bij YouTube ingelogd is, detecteert YouTube met het bezoek van een subpagina, die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan de betreffende YouTube-account van de betrokken persoon toegeschreven.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component steeds een informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betrokken persoon op het moment van het bezoek van onze website tegelijkertijd bij YouTube ingelogd is; dit vindt plaats onafhankelijk van de vraag, of de betrokken persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet gewenst is, kan de betrokkene de overdracht blokkeren door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde regels voor gegevensbescherming, die op www.facebook.com/about/privacy/ beschikbaar zijn, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.
 

19. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Artikel 6 I lid a DS-GVO geldt voor onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocedures, waarbij wij voor een bepaald verwerkingsdoel toestemming vragen. Als de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een overeenkomst, waarvan de contractpartij de betrokken persoon is, noodzakelijk is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures het geval is, die voor een levering van producten of de levering van een andere soort dienstverlening of tegenprestatie noodzakelijk is, dan berust de verwerking op artikel 6 I lid b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lid c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan berust de verwerking op artikel 6 I lid d DS-GVO. Als laatste kunnen verwerkingsprocedures op artikel 6 I lid d DS-GVO gebaseerd zijn. Op deze rechtsgrondslag gebaseerde verwerkingsprocedures, die door geen van de voornoemde rechtsgrondslagen worden gedekt, wanneer de verwerking voor de zekerstelling van een legitiem belang van onze onderneming of van een externe partijen noodzakelijk is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder toegestaan, omdat deze door de Europese wetgever specifiek werd genoemd. In dat verband was staat zij op het standpunt dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld aanwezig te zijn als de betrokkene een persoon een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).
 

20. Legitieme belangen in de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde partij worden nagestreefd

Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I lid f DS-GVO, dan is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
 

21. Tijdsduur waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de tijdsduur van de opslag van persoonsgerelateerde gegevens is de desbetreffende juridische bewaartermijn. Na verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover deze niet meer voor de vervulling of voorbereiding van het contract nodig zijn.
 

22. Juridische of contractuele voorschriften voor de levering van persoonsgerelateerde gegevens; noodzakelijkheid voor de afsluiting van het contract; verplichting van de betrokken persoon, de persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking te stellen; mogelijke gevolgen van niet-beschikbaarstelling

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals gegevens van de contractant). Het kan soms voor een contractafsluiting nodig zijn dat een getroffen persoon ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen, wanneer onze onderneming met deze persoon een overeenkomst sluit. Het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkenen niet gesloten zou kunnen worden. Voor de terbeschikkingstelling van persoonsinformatie door de betrokkenen moet de betrokkene zich tot een van onze medewerkers wenden. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
 

23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring werd door de privacyverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externe functionaris voor de gegevensbescherming München werkzaam is, in samenwerking met jurist voor gegevensbescherming Christian Solmecke opgesteld.

 

Als u uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking wilt wijzigen, kunt u dat hier doen: