Personvernerklæring

Det gleder oss at du interesserer deg for foretaket vårt. Personvern er svært viktig for forretningsledelsen hos Carthago Reisemobilbau GmbH. Prinsipielt er det mulig å bruke nettstedene til Carthago Reisemobilbau GmbH uten å oppgi personopplysninger. Skulle en berørt person ønske å bruke spesielle tjenester fra foretaket vårt via vårt nettsted, kan det imidlertid bli nødvendig å behandle personopplysninger. Er det nødvendig å behandle personopplysninger uten at det foreligger et lovmessig grunnlag for en slik behandling, innhenter vi generelt et samtykke fra den berørte personen.

Personopplysninger som for eksempel en berørt persons navn, adresse, epost-adresse eller telefonnummer, behandles alltid i samsvar med personvernforordningen og i overensstemmelse med de enkelte nasjonale personvernbestemmelser som gjelder for Carthago Reisemobilbau GmbH. Med denne personvernerklæringen vil vårt foretak informere offentligheten om type, omfanget av og formålet med de personopplysninger vi samler, bruker og behandler. I tillegg gir denne personvernerklæringen berørte personer informasjon om hvilke rettigheter de har.

Som ansvarlig for behandlingen har Carthago Reisemobilbau GmbH iverksatt tallrike tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et så komplett vern som mulig av de personopplysninger som behandles via dette nettstedet. Internettbaserte dataoverføringer kan imidlertid prinsipielt oppvise sikkerhetshull, derfor kan et absolutt vern ikke garanteres. Av denne grunn har alle personer anledning til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via telefon.
 

1. Definisjoner

Personvernerklæringen til Carthago Reisemobilbau GmbH beror på de begrep som ble brukt av den europeiske lovgiveren ved innføringen av Personvernforordningen (GDPR). Vår personvernerklæring skal være leselig og forståelig for både allmennheten og for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette vil vi først forklare begrepene som er brukt.

I denne personvernerklæringen bruker vi blant annet følgende begrep:

 • a) Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person (heretter kalt «datasubjekt»). En identifiserbar fysisk person er en som direkte eller indirekte kan identifiseres, spesielt ved henvisning til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en online-identifikator eller til én eller flere spesielle kjennetegn som gjelder den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen.

 • b) Datasubjekt

Datasubjekt er hvilken som helst identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger blir behandlet av den behandlingsansvarlige.

 • c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som med eller uten hjelp av automatiserte metoder utføres i sammenheng med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 • d) Begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense behandlingen av disse i framtiden.

 • e) Profilering

Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer bruk av personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder denne fysiske personens arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, oppholdssted eller bevegelser.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til et spesifikt datasubjekt uten bruk av ytterligere informasjon, såfremt slik ytterligere informasjon lagres separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak som garanterer at personopplysningene ikke tilordnes en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • g) Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger. Når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

 • h) Databehandler

Databehandler en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 • i) Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysningene utleveres til, uavhengig av om denne er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som mottar personopplysninger innenfor rammen av en særskilt forespørsel i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, er imidlertid ikke å anse som mottakere.

 • j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn datasubjektet, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

 • k) Samtykke

Samtykke fra datasubjektet er enhver frivillig, spesifikk, informert og entydige viljesytring fra datasubjektet der vedkommende med en erklæring eller en klar bekreftende handling samtykker i behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.
 

2. Navn og adresse til behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig i henhold til Personvernforordningen, andre personvernlover som gjelder i Den europeiske unions medlemsstater og andre bestemmelser som gjelder personvern er:

Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Ring 1

88326 Aulendorf

Tyskland

Tlf.: 0752592000

E-post: info@carthago.com

Nettside: www.carthago.com
 

3. Navn og adresse til personvernombudet

Behandlingsansvarliges personvernombud er:

Christoph Boser 
datenschutz@carthago.com
+49 7525 9200 3000

Alle datasubjekter kan til enhver tid ta direkte kontakt med vårt personvernombud med alle spørsmål og forslag vedrørende personvern.
 

4. Informasjonskapsler

Nettstedene til Carthago Reisemobilbau GmbH bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og nettjenere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som identifiserer den konkrete nettleseren der informasjonskapselen er lagret, overfor nettsteder og -tjenere. På den måten kan nettsteder og nettjenere skille den individuelle nettleseren til datasubjektet fra andre nettlesere som lagrer andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved å bruke den unike informasjonskapsel-ID-en.

Ved bruk av informasjonskapsler kan Carthago Reisemobilbau GmbH tilby brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester, noe som ikke hadde vært mulig uten informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan vi forbedre informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt for brukeren. Som nevnt gjør informasjonskapsler at vi kan kjenne igjen brukerne av nettstedet. Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre det lettere for brukerne å benytte seg av nettstedet. Brukeren av et nettsted som bruker informasjonskapsler, trenger f.eks. ikke skrive inn tilgangsdata hver gang vedkommende går inn på nettstedet, fordi dette overtas av nettstedet og informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Vet hjelp av en informasjonskapsel husker nettbutikken alle varene en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven.

Ved å foreta relevante innstillinger på nettleseren kan datasubjektet til enhver tid forhindre at nettstedet vårt plasserer informasjonskapsler, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk, til enhver tid slettes via en nettleser eller annen programvare. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis datasubjektet deaktiverer bruken av informasjonskapsler i nettleseren sin, vil eventuelt ikke alle funksjoner på nettstedet vårt kunne brukes i fullt omfang.
 

5. Innsamling av generell data og informasjon

Nettstedet til Carthago Reisemobilbau GmbH samler inn en rekke generell data og informasjon hver gang et datasubjekt eller automatisert system henter opp nettsiden. Generell data og informasjon av denne typen lagres i nettjenerens loggfiler. Følgende kan samles inn: (1) nettlesertypene og -versjonene som brukes, (2) operativsystemet brukt av tilgangssystemet, (3) nettstedet som tilgangssystemet når nettstedet vårt fra (såkalte referenter), (4) undernettstedene som aktiveres av et tilgangssystem på vårt nettsted, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettsiden, (6) en Internet Protocol-adresse (IP-adresse), (7) internettleverandøren til tilgangssystemet og (8) all annen lignende data og informasjon som kan brukes for å avverge fare i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Ved bruk av denne typen generell data og informasjon kan Carthago Reisemobilbau GmbH ikke trekke noen slutninger om datasubjektet. Denne informasjonen trengs derimot for å (1) levere innholdet på vårt nettsted korrekt, (2) optimalisere innholdet på nettstedet samt markedsføringsaktiviteter, (3) sikre permanent funksjonsdyktighet for våre informasjonsteknologisystemer og vår nettstedsteknologi og (4) gi påtalemyndighetene informasjon som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle cyberangrep. Derfor analyserer Carthago Reisemobilbau GmbH innsamlet data og informasjon anonymt og statistisk med sikte på å øke personvern og datasikkerhet for vårt foretak, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene fra nettjenernes loggfiler lagres separat fra alle personopplysninger gitt av et datasubjekt.
 

6. Abonnement på vårt nyhetsbrev

På nettstedet til Carthago Reisemobilbau GmbH har brukerne mulighet til å abonnere nyhetsbrevet fra selskapet vårt. Hvilke personopplysninger som overføres til bearbeidingsansvarlig ved bestilling av nyhetsbrevet, gir seg selv på grunnlag av inntastingsvinduet som brukes.

I form av nyhetsbrev informerer Carthago Reisemobilbau GmbH med jevne mellomrom kunder og forretningspartnere om foretakets tilbud. Prinsipielt kan datasubjektet motta nyhetsbrevet vårt kun dersom (1) datasubjektet har en gyldig e-postadresse og (2) datasubjektet har meldt seg på for nyhetsbrev. Av lovbestemte grunner sendes en bekreftende e-post i Double-Opt-In-prosess til den e-postadressen datasubjektet første gang la inn for nyhetsbrevet. Denne bekreftende e-posten har det formål å kontrollere at innehaveren av e-postadressen som datasubjekt har autorisert mottak av nyhetsbrev.

Ved påmelding for nyhetsbrev lagrer vi i tillegg den IP-adressen datasubjektet fikk tildelt av internettleverandøren (Internet Service Provider ISP) ved påmelding av det anvendte datasystemet, samt dato og klokkeslett for påmelding. Disse data samles inn for å kunne ettergå et (mulig) misbruk av et datasubjekts e-postadresse på et senere tidspunkt og tjener dermed som lovbasert sikring for den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med nyhetsbrevet, brukes utelukkende til forsendelse av nyhetsbrevet vårt. Utover dette kan abonnenter av nyhetsbrevet informeres via e-post, i den grad dette er nødvendig for drift av nyhetsbrev-tjenesten eller en relevant registrering, slik det kan være tilfelle ved endringer av nyhetsbrev-tilbudet eller ved tekniske forandringer. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med nyhetsbrev-tjenesten, gis ikke videre til tredjepart. Datasubjektet kan til enhver tid si opp nyhetsbrev-abonnementet. Datasubjektet kan til enhver tid tilbakekalle det samtykke til lagring av personopplysninger vedkommende ga oss for forsendelse av nyhetsbrevet. Hvert nyhetsbrev inneholder en lenke for tilbakekalling av samtykke. I tillegg er det til enhver tid også mulig å melde seg av fra nyhetsbrevet direkte på nettstedet til den behandlingsansvarlige eller å meddele dette til den behandlingsansvarlige på andre måter.
 

7. Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevene fra Carthago Reisemobilbau GmbH inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er et lite grafikkelement som er integrert i e-poster som sendes i HTML-format, og de gjør det mulig å registrere og analysere loggfiler. Dermed kan det gjennomføres statistiske vurderinger av hvor vellykket eller mislykket online-markedsføringskampanjer er. På grunnlag av den integrerte sporingspikselen kan Carthago Reisemobilbau GmbH fastslå om og når en e-post ble åpnet av et datasubjekt og hvilke lenker i e-posten datasubjektet har brukt.

Personopplysninger som samles inn via sporingspiksler i nyhetsbrevene lagres og analyseres av den behandlingsansvarlige for å optimalisere forsendelsen av nyhetsbrevet og å tilpasse fremtidige nyhetsbrev enda bedre i henhold til datasubjektets interesser. Dissen personopplysningene gis ikke videre til tredjepart. Datasubjekter kan til enhver tid tilbakekalle sine samtykker til denne samtykkeerklæringen som ble avgitt separat via Double-Opt-In-prosessen. Etter et tilbakekall sletter bearbeidingsansvarlig disse personopplysningene. Carthago Reisemobilbau GmbH betrakter automatisk en avmelding fra nyhetsbrevet som et tilbakekall.
 

8. Kontaktmuligheter via nettstedet

På grunnlag av lovbestemte forskrifter inneholder nettstedet til Carthago Reisemobilbau GmbH informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med vårt foretak samt direkte kommunikasjon med oss, noe som også inkluderer en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Hvis et datasubjekt tar kontakt med den behandlingsansvarlige via e-post eller kontaktskjema, blir de personopplysningene datasubjektet overfører, lagret automatisk. Slike personopplysninger overført på frivillig grunnlag av et datasubjekt til den behandlingsansvarlige lagres for behandling eller for å kontakte datasubjektet. Disse opplysningene gis videre til Carthago Reisemobilbau GmbHs servicemedarbeidere. I tillegg gis opplysningene videre til våre handelspartnere og til Malibu GmbH & Co. KG med reklame for vaner og bobiler som formål.
 

9. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige behandler og lagrer datasubjektets personopplysninger.
 

10. Datasubjektets rettigheter

 • a) Rett til bekreftelse

Hvert datasubjekt har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å få en bekreftelse fra den behandlingsansvarlige om vedkommendes personopplysninger behandles. Ønsker et datasubjekt å benytte seg av denne retten til bekreftelse, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere.

 • b) Rett til innsyn

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å få kostnadsfri informasjon fra den behandlingsansvarlige om de personopplysninger som er lagret om vedkommende og å få en kopi av disse opplysningene. I tillegg gir den europeiske lovgiveren datasubjektet rett til opplysning om følgende informasjon:

  • formålene med behandlingen
  • de berørte kategoriene av personopplysninger
  • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner
  • dersom det er mulig, planlagt lagringsvarighet for personopplysningene eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden
  • retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder datasubjektet, eller til å protestere mot denne behandlingen
  • retten til å klage til en tilsynsmyndighet
  • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
  • forekomsten av automatiserte avgjørelser, inklusiv profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i PVO, og - i det minste i nevnte tilfeller - relevant informasjon om den underliggende logikken samt de forventede konsekvensene ved en slik behandling for datasubjektet

Utover dette har datasubjektet rett til å informeres dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon. Er dette tilfelle, har datasubjektet rett til å bli underrettet om de egnede garantiene i sammenheng med overføringen.

Ønsker et datasubjekt å benytte seg av denne retten til innsyn, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere.

 • c) Rett til korrigering

Hvert datasubjekt har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å kreve at den behandlingsansvarlige omgående korrigerer uriktige personopplysninger om vedkommende. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, har datasubjektet rett til å kreve å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.

Ønsker et datasubjekt å benytte seg av denne retten til korrigering, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere.

 • d) Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende og i den grad behandling ikke er nødvendig:

  • personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet de ble samlet inn eller behandlet for
  • datasubjektet trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i PVO eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a i PVO, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen
  • datasubjektet fremlegger innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i PVO, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller den registrerte gjør innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2
  • personopplysningene er blitt behandlet ulovlig
  • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse iht. unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt
  • personopplysningene er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1.

Skulle en av grunnene nevnt over tre i kraft, og et datasubjekt ønsker å få slettet personopplysninger lagret hos Carthago Reisemobilbau GmbH, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere. Medarbeideren hos Carthago Reisemobilbau GmbH vil sørge for at forespørselen om sletting tas til følge umiddelbart.

Dersom Carthago Reisemobilbau GmbH har offentliggjort personopplysninger, og er vårt foretak som behandlingsansvarlig forpliktet til å slette personopplysningene i henhold til artikkel 17 nr. 1 i PVO, skal Carthago Reisemobilbau GmbH, under hensyntagen til tilgjengelig teknologi og kostnadene for gjennomføring, treffe rimelige tiltak, også tekniske, for å informere andre behandlingsansvarlige som behandler de offentliggjorte personopplysningene, om at datasubjektet krever at alle lenker til disse personopplysningene, eller til kopier eller reproduksjoner av disse personopplysningene slettes såfremt behandling ikke er nødvendig. Medarbeideren hos Carthago Reisemobilbau GmbH vil treffe de nødvendige tiltak for hvert enkelt tilfelle.

 • e) Rett til begrensning av behandling

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å kreve av den behandlingsansvarlige at behandlingen begrenses dersom en av følgende forutsetninger oppfylles:

  • datasubjektet bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene
  • behandlingen er ulovlig og datasubjektet motsetter seg sletting av personopplysningene og krever i stedet at bruken av personopplysningene begrenses.
  • Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men datasubjektet har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
  • datasubjektet har gjort innsigelse mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i PVO og det står ennå ikke fast hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran datasubjektets.

Skulle en av forutsetningene nevnt over tre i kraft, og et datasubjekt ønsker å kreve at personopplysninger lagret hos Carthago Reisemobilbau GmbH begrenses, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere. Medarbeideren hos Carthago Reisemobilbau GmbH vil sørge for at behandlingen begrenses.

 • f) Rett til dataportabilitet

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Datasubjektet har i tillegg rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette, dersom behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i PVO eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a i PVO eller en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b i PVO, og behandlingen utføres automatisk, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig makt som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Når datasubjektet utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i PVO, skal vedkommende, når det er teknisk mulig, ha rett til å få overført personopplysningene direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, såfremt dette ikke innskrenker andre personers rettigheter og friheter.

For å kunne gjøre retten til dataportabilitet gjeldende kan datasubjektet til enhver tid henvende seg til en medarbeider hos Carthago Reisemobilbau GmbH.

 • g) Rett til innsigelse

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å - av grunner knyttet til datasubjektets særlige situasjon - til enhver tid protestere mot at vedkommendes personopplysninger behandles med grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f i PVO. Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene.

Etter en protest vil Carthago Reisemobilbau GmbH ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran datasubjektets interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Behandler Carthago Reisemobilbau GmbH personopplysninger, kan datasubjektet til enhver tid protestere mot behandling av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring. Dette gjelder også for profilering i den grad denne er knyttet til slik direkte markedsføring. Dersom datasubjektet gjør innsigelse mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, vil Carthago Reisemobilbau GmbH ikke lenger behandle personopplysningene for slike formål.

Dersom Carthago Reisemobilbau GmbH behandler personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1 i PVO, har datasubjektet, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om vedkommende, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

For å kunne utøve retten til å protestere kan datasubjektet henvende seg direkte til enhver medarbeider hos Carthago Reisemobilbau GmbH eller en annen medarbeider. I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF, kan datasubjektet utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

 • h) Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til ikke å bli utsatt for en beslutning utelukkende basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende, så lenge beslutningen (1) ikke er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom datasubjektet og en behandlingsansvarlig, eller (2) er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne datasubjektets rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller (3) er basert på datasubjektets uttrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom datasubjektet og en behandlingsansvarlig, eller (2) treffes den med datasubjektets uttrykkelige samtykke, skal Carthago Reisemobilbau GmbH treffe egnede forholdsregler for å beskytte datasubjektets rettigheter, friheter og legitime interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

Ønsker datasubjektet å utøve rettighetene som gjelder automatiserte individuelle beslutningsprosedyrer, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere.

 • i) Rett til å trekke tilbake et personvernrettslig samtykke

Hver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har den rett som er innvilget av den europeiske lovgiveren til å til enhver tid trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger.

Ønsker datasubjektet å gjøre retten til å trekke tilbake et samtykke gjeldende, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til en av den behandlingsansvarliges medarbeidere.
 

11. Personvern for søknader og søknadsprosedyrer

Behandlingsansvarlig samler inn og behandler personopplysninger fra søkere for å kunne behandle søknadsprosessen. Behandlingen kan også utføres elektronisk. Det er spesielt tilfellet hvis en søker sender inn søknadsdokumenter elektronisk, for eksempel via e-post eller via et nettskjema på nettstedet til behandlingsansvarlig. Inngår behandlingsansvarlig en arbeidsavtale med en søker, lagres de innsendte opplysningene med det formål å kunne behandle ansettelsesforholdet i henhold til lovmessige krav. Hvis behandlingsansvarlig ikke inngår en arbeidsavtale med søkeren, skal søknadsdokumentene slettes automatisk to måneder etter avslaget ble gjort kjent, gitt at slettingen ikke strider imot noen av behandlingsansvarliges andre legitime interesser. Andre legitime interesser i denne sammenhengen er for eksempel bevisbyrden i en prosedyre i henhold til den tyske likebehandlingsloven (AGG).
 

12. Personvernbestemmelser for bruk av Facebook

På dette nettstedet har behandlingsansvarlig integrert komponenter fra selskapet Facebook. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk et en sosial møteplass på internett, et online-fellesskap som regel gjør det mulig for brukerne å kommunisere med hverandre og interagere i det virtuelle rom. Et sosialt nettverk kan fungere som plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller det gjør det mulig for internett-fellesskapet å stille personlig og foretaksmessig informasjon til disposisjon. Med Facebook kan brukerne av det sosiale nettverket opprette private profiler, laste opp bilder og opprette nettverk via vennskapsforespørsler.

Leverandør av Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For behandling av personopplysninger hvis et datasubjekt lever utenfor USA eller Canada er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

For hvert besøk på enkeltsidene til dette nettstedet, som driftes av den behandlingsansvarlige og har en integrert Facebook-komponent (Facebook-Plug-in), vil de enkelte Facebook-komponentene automatisk sørge for at nettleseren laster ned et bilde av de respektive Facebook-komponentene til datasubjektets informasjonsteknologiske system. En samlet oversikt over alle Facebook-Plug-ins finnes på developers.facebook.com/docs/plugins/. I forbindelse med denne tekniske prosessen får Facebook konkret vite hvilke av vårt nettsteds undersider datasubjektet besøker.

Såfremt datasubjektet samtidig er logget inn på Facebook, vil Facebook hver gang datasubjektet besøker vårt nettsted, og så lenge vedkommende oppholder seg der, konkret registrere hvilke av vårt nettsteds undersider datasubjektet besøker. Facebook-komponentene samler denne informasjonen og tilordner den til datasubjektets Facebook-konto. Klikker datasubjektet på en av Facebook-knappene integrert på vårt nettsted, for eksempel «Like»-knappen, eller legger datasubjektet inn en kommentar, tilordner Facebook denne informasjonen til datasubjektets personlige Facebook-konto og lagrer disse personopplysningene.

Via Facebook-komponenter får Facebook alltid informasjon om at datasubjektet har besøkt vårt nettsted dersom datasubjektet er logget inn på Facebook samtidig med at han/hun besøker nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Dersom datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Facebook, kan vedkommende forhindre overføring ved å logge av Facebook-kontoen før et besøk på vårt nettsted.

Facebooks datadirektiv finnes på de-de.facebook.com/about/privacy/ og gir nærmere informasjon om hvordan Facebook samler, behandler og bruker personopplysninger. Der beskrives det også hvilke innstillingsmuligheter Facebook tilbyr som vern av datasubjektets privatsfære. I tillegg fås forskjellige programmer som gjør det mulig å undertrykke dataoverføring til Facebook. Datasubjektet kan bruke slike programmer til å undertrykke dataoverføring til Facebook.
 

13. Personvernbestemmelser for bruk av Getty Images-bilder

På dette nettstedet har behandlingsansvarlig integrert komponenter fra selskapet Getty images. Getty Images er et amerikansk bildeagentur. Et bildeagentur er et selskap som tilbyr bilder og annet bildemateriale på markedet. Bildeagenturer markedsfører som regel fotografier, illustrasjoner og filmmateriale. Via et bildeagentur lisenserer forskjellige kunder, spesielt leverandører av nettsteder, redaksjoner i trykte medier og fjernsyn samt reklameagenturer, bildene de bruker.

Leverandør av Getty-Images-komponentene er Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillater (ev. gratis) «embedding» av arkivfoto. Embedding er innbaking eller integrering av et bestemt fremmed innhold, for eksempel tekst-, video- eller bildedata som tilgjengeliggjøres av et fremmed nettsted og deretter vises på det egne nettstedet. Til dette brukes det en såkalt embedding-kode. En embedding-kode er en HTML-kode som en leverandør av et nettsted integrerer på et nettsted. Har en leverandør av et nettsted integrert en embedding-kode, vises det eksterne innholdet fra det andre nettstedet standardmessig umiddelbart, så snart man besøker et nettsted. For visning av det eksterne innholdet lastes dette umiddelbart ned fra det andre nettstedet. På lenken www.gettyimages.de/resources/embed informerer Getty Images nærmere om embedding av innhold.

Via den tekniske implementeringen av embedding-koden som muliggjør visning av bilder fra Getty Images, overføres IP-adressen til den internett-tilknytningen datasubjektet besøker vårt nettsted via, til Getty Images. I tillegg registrerer Getty Images vårt nettsted, nettleseren som brukes, nettleserspråket samt tidspunkt for og lengden av besøket. Utover dette kan Getty Images registrere navigasjonsinformasjon. Dette er informasjon om hvilke av våre undersider datasubjektet besøker og hvilke lenker vedkommende klikker på, samt annen interaksjon datasubjektet utfører under besøket på nettstedet vårt. Disse opplysningene kan lagres og analyseres av Getty Images.

Nærmere informasjon og aktuelle personvernbestemmelser fra Getty Images finnes på https://www.gettyimages.co.uk/company/privacy-policy?language=en-GB

14. Personvernbestemmelser for bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På dette nettstedet har behandlingsansvarlig integrert komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon). Google Analytics er en tjeneste for webanalyse. Webanalyse er innsamling og analyse av data om atferden til besøkende på nettsteder. En webanalysetjeneste samler bl.a. inn data om nettstedet et datasubjekt kom fra (den såkalte referenten), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. Webanalyse brukes hovedsakelig for å optimalisere et nettsted og utføre lønnsomhetsanalyser for nettannonsering.

Leverandør av Google-Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

I forbindelse med webanalysen via Google Analytics bruker behandlingsansvarlig applikasjonen «_gat._anonymizeIp». Ved hjelp av denne applikasjonen forkorter og anonymiserer Google IP-adressen til datasubjektets internett-tilkobling ved tilgang til nettstedet vårt fra et medlemsland i Den europeiske union eller en annen kontraherende stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google-Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker innsamlet data og informasjon for bl.a. å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å generere online-rapporter som viser aktivitetene på nettstedet, og for å levere andre tjenester som gjelder bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Informasjonskapsler er definert ovenfor. Når informasjonskapselen er plassert, kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. For hvert besøk på enkeltsidene til dette nettstedet, som driftes av den behandlingsansvarlige og har en integrert Google-Analytics-komponent, overfører nettleseren på datasubjektets informasjonsteknologisystem automatisk data for online-analyse til Google via Google Analytics-komponenten. I forbindelse med denne tekniske prosedyren får Google kjennskap til personopplysninger som f.eks. datasubjektets IP-adresse, noe som bl.a. hjelper Google med å finne ut hvor besøkende og klikk kommer fra, og deretter opprette provisjonsoppgjør.

Med informasjonskapselen lagres personlig informasjon som f.eks. tilgangstid, stedet hvor tilgangen ble gjort fra, og hvor ofte datasubjektet besøker nettstedet vårt. Ved hvert besøk på nettstedet vårt overføres disse personopplysningene, inkl. IP-adressen til datasubjektets internett-tilgang, til Google i USA. Disse personopplysningene blir lagret i USA av Google. Google kan eventuelt overføre disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet, ved å foreta relevante innstillinger på nettleseren, til enhver tid forhindre at nettstedet vårt plasserer informasjonskapsler, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler. En slik innstiling av nettleseren vil også forhindre at Google Analytics kan plassere en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, til enhver tid slettes via en nettleser eller annen programvare.

Utover dette har datasubjektet mulighet til å protestere mot datainnsamlingen utført av Google Analytics og som gjelder bruken av dette nettstedet, og mot behandlingen av disse dataene av Google, samt mulighet til å forhindre dette. For å gjøre dette må datasubjektet laste ned og installere en nettleserutvidelse fra lenken tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne nettleserutvidelsen bruker et JavaScript for å fortelle Google Analytics at ingen data eller informasjon om besøk på nettsidene kan overføres til Google Analytics. Google oppfatter installering av nettleserutvidelsen som en motsigelse. Slettes, formateres eller reinstalleres datasubjektets informasjonsteknologisystem senere, må datasubjektet reinstallere nettleserutvidelsene for å deaktivere Google Analytics. Hvis datasubjektet eller en annen person som kan tilskrives ansvarsområdet har avinstallert nettleserutvidelsen, er det mulig å reinstallere eller reaktivere nettleserutvidelsene.

Nærmere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser finnes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på www.google.com/analytics/terms/de.html. På www.google.com/intl/de_de/analytics/ finnes en nærmere forklaring til Google Analytics.
 

15. Personvernbestemmelser for bruk av Google Remarketing

På dette nettstedet har behandlingsansvarlig integrert tjenester fra Google Remarketing. Google Remarketing er en funksjon fra Google AdWords som gjør at et selskap kan vise annonser til internettbrukere som tidligere har vært på selskapets nettsted. Integrering av Google Remarketing gjør det dermed mulig for et selskap å opprette brukerbasert reklame, slik at internettbrukere vises interesserelevante annonser.

Leverandør av tjenestene fra Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er visning av interesserelevante annonser. Med Google Remarketing kan vi vise annonser på Google-nettverket eller andre nettsteder som baserer seg på individuelle behov og er tilpasset internettbrukernes interesse.

Google Remarketing plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Informasjonskapsler er definert ovenfor. Ved å plassere informasjonskapselen gjør Google det mulig å gjenkjenne den besøkende på nettstedet vårt hvis vedkommende åpner flere nettsider som også tilhører Googles annonsenettverk. Hver gang et nettsted åpnes der Google Remarketings tjeneste er integrert, identifiserer datasubjektets nettleser seg automatisk overfor Google. I forbindelse med denne tekniske prosessen mottar Google personopplysninger som f.eks. IP-adressen eller surfeatferden til brukeren, noe som Google bl.a. tar i bruk for å vise interesserelevante annonser.

Ved hjelp av informasjonskapselen lagres personlig informasjon, som for eksempel nettsidene datasubjektet har besøkt. Ved hvert besøk på nettstedet vårt overføres disse personopplysningene, inkl. IP-adressen til datasubjektets internett-tilgang, til Google i USA. Disse personopplysningene blir lagret i USA av Google. Google kan eventuelt overføre disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet, ved å foreta relevante innstillinger på nettleseren, til enhver tid forhindre at nettstedet vårt plasserer informasjonskapsler, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler. En slik innstiling av nettleseren vil også forhindre at Google Analytics kan plassere en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, til enhver tid slettes via en nettleser eller annen programvare.

I tillegg har datasubjektet mulighet til å protestere mot interessebasert reklame fra Google. Da må datasubjektet åpne lenken www.google.de/settings/ads og utføre de ønskede innstillingene på hver av nettleserne vedkommende bruker.

Nærmere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser finnes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

16. Databeskyttelsesforskrifter for bruk av etracker

Denne nettsiden bruker analysetjenesten etracker. Leverandøren er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Med etracker kan vi analysere atferden til våre besøkende på nettstedet. Til dette formål registrerer etracker f.eks. Din forkortede IP-adresse, geografisk informasjon (maksimalt bynivå), loggfiler og annen informasjon som nettleseren din overfører til vår webserver når du besøker nettstedet. Dette lar oss måle nettstedinteraksjoner som lengde på oppholdet, konverteringer (f.eks. registreringer, bestillinger), rullehendelser, klikk og sidevisninger til den besøkende på nettstedet. Disse interaksjonene tilordnes den besøkende på nettstedet for varigheten av gjeldende dag, slik at de gjenkjennes ved senere besøk. Etter slutten av dagen er besøksgjenkjenning ikke lenger mulig.

Uten ditt samtykke vil ingen informasjonskapsler bli lagret i nettleseren din, og ingen informasjon vil bli lest fra minnet til sluttenheten din. Den informasjonskapselfrie bruken av dette analyseverktøyet er basert på artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsiden og reklamen. De berørte personers rettigheter og grunnleggende friheter er beskyttet. IP-adressen anonymiseres så snart som mulig under analysen med etracker og besøksgjenkjenning er mulig i maksimalt gjeldende dag.

Dersom det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 lit a DSGVO og § 25 paragraf 1 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

 

You can find further information on data protection at etracker here.

17. Personvernbestemmelser for bruk av Google-AdWords

den behandlingsansvarlige har integrert Google-AdWords på dette nettstedet. Google AdWords er en tjeneste for internettreklame som gjør at annonsøren kan plassere annonser både blant resultatene fra Googles søkemotor og i Googles annonsenettverk. Med Google AdWords kan annonsøren forhåndsdefinere enkelte nøkkelord som gjør at en annonse vises blant Googles søkeresultater kun når bruker benytter seg av søkemotoren for å finne et nøkkelord-relevant søkeresultat. I Googles annonsenettverk distribueres annonsene på relevante nettsider ved hjelp av en automatisk algoritme og ved at det tas hensyn til de forhåndsdefinerte nøkkelordene.

Leverandør av tjenestene fra Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er å promotere nettstedet vårt ved å vise interesserelevante annonser på tredjeparts nettsteder og i søkeresultatene til søkemotoren Google, samt å vise eksterne annonser på nettstedet vårt.

Hvis et datasubjekt finner nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google en såkalt konverteringsinformasjonskapsel på datasubjektets informasjonsteknologiske system. Informasjonskapsler er definert ovenfor. En konverteringsinformasjonskapsel blir ugyldig etter 30 dager og brukes ikke for å identifisere datasubjektet. Såfremt informasjonskapselen ikke er utgått ennå, brukes den for å sjekke om bestemte undersider, f.eks. handlevognen fra et nettbutikksystem, er blitt hentet opp på vårt nettsted. Både vi og Google kan bruke konverteringsinformasjonskapselen for å finne ut av om en person som har kommet til vårt nettsted via en AdWords-annonse, har generert salg, dvs. utført eller avbrutt kjøp av en vare.

Google bruker data og informasjon som er samlet inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen for å opprette besøksstatistikk for nettstedet vårt. Denne besøksstatistikken bruker vi på den annen side for å fastslå samlet antall brukere som har kommet til oss via AdWords-annonser, altså for å fastslå om den enkelte AdWords-annonsen har lykkes eller ikke, og for å optimalisere våre fremtidige AdWords-annonser. Hverken vårt foretak eller andre reklamekunder fra Google-AdWords får informasjon fra Google som kan bidra til å identifisere datasubjektet.

Ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen lagres personlig informasjon, som for eksempel nettsidene datasubjektet har besøkt. Ved hvert besøk på nettstedet vårt overføres disse personopplysningene, inkl. IP-adressen til datasubjektets internett-tilgang, til Google i USA. Disse personopplysningene lagrer Google i USA. Google kan eventuelt overføre disse personopplysningene som er samlet inn ved hjelp av den tekniske prosedyren, til tredjepart.

Som beskrevet ovenfor kan datasubjektet, ved å foreta relevante innstillinger på nettleseren, til enhver tid forhindre at nettstedet vårt plasserer informasjonskapsler, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler. En slik innstiling av nettleseren vil også forhindre at Google Analytics kan plassere en konverteringsinformasjonskapsel på datasubjektets informasjonsteknologiske system. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google AdWords, til enhver tid slettes via en nettleser eller annen programvare.

I tillegg har datasubjektet mulighet til å protestere mot interessebasert reklame fra Google. Da må datasubjektet åpne lenken www.google.de/settings/ads og utføre de ønskede innstillingene på hver av nettleserne vedkommende bruker.

Nærmere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser finnes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

18. Personvernbestemmelser for bruk av YouTube

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenter fra YouTube. YouTube er en internettportal for gratis opplastning av videoklipp, andre brukere kan også gratis se, evaluere og kommentere disse videoklippene. YouTube tillater utgivelser av alle typer video, derfor kan både hele film- og TV-programmer, musikkvideoer, forfilmer eller videoer brukerne har laget selv, lastes ned fra internettportalen.

YouTube leveres av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap til Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For hvert besøk på enkeltsidene til dette nettstedet, som driftes av den behandlingsansvarlige og har en integrert YouTube-komponent (YouTube-video), vil de enkelte YouTube-komponentene automatisk sørge for at nettleseren laster ned et bilde av de respektive YouTube-komponentene til datasubjektets informasjonsteknologiske system. Nærmere informasjon om YouTube finnes på www.youtube.com/yt/about/de/. I forbindelse med denne tekniske prosessen får YouTube og Google konkret vite hvilke av vårt nettsteds undersider datasubjektet besøker.

Er datasubjektet samtidig logget inn på YouTube, registrerer YouTube hvilken konkrete underside på nettsiden vår datasubjektet besøker når vedkommende henter en underside som inneholder en YouTube-video. YouTube og Google samler denne informasjonen og tilordner den til datasubjektets YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten får YouTube og Google alltid informasjon om at datasubjektet har besøkt vårt nettsted dersom datasubjektet er logget inn på YouTube samtidig med at han/hun besøker nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om datasubjektet klikker på en YouTube-video eller ikke. Dersom datasubjektet ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til YouTube og Google, kan vedkommende forhindre overføring ved å logge av YouTube-kontoen før et besøk på vårt nettsted.

YouTubes offentliggjorte datadirektiv finnes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og gir nærmere informasjon om hvordan YouTube samler, behandler og bruker personopplysninger.
 

19. Rettslig grunnlag for behandlingen

Artikkel 6 (1) bokstav a i PVO tjener som rettslig grunnlag for behandlingsprosesser der vi innhenter samtykke for et bestemt behandlingsformål. Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale som datasubjektet er part i, hvilket f. eks. er tilfelle når behandling er nødvendig for å levere varer eller utføre andre tjenester eller motytelser, er behandlingen basert på artikkel 6 (1) bokstav b i i PVO. Det samme gjelder for behandlingsprosesser som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse, f. eks. ved forespørsler om våre produkter eller tjenester. Er vårt foretak underlagt en lovbestemt forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel for å oppfylle skatteforpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 (1) bokstav c i i PVO. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å verne datasubjektets eller en annen fysisk persons vitale interesser. Dette vil f.eks. være tilfelle dersom en besøkende i vårt foretak skades og vedkommendes navn, alder, trygdeopplysninger eller annen vital informasjon må gis videre til lege, sykehus eller tredjepart. I dette tilfelle er behandlingen basert på artikkel 6 (1) bokstav d i i PVO. I siste omgang kan behandlingsprosesser være basert på artikkel 6 (1) bokstav f i i PVO. På dette rettslige grunnlaget er de behandlingsprosesser basert som ikke omfattes av noen av de ovennevnte rettslige grunnlag, dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta vårt foretaks eller en tredjeparts interesser, såfremt datasubjektets interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran. Slike behandlingsprosesser er tillatt fordi de spesifikt har vært nevnt av den europeiske lovgiveren. Lovgiver er av den oppfatning at en berettiget interesse kan foreligge dersom datasubjektet er kunde av den behandlingsansvarlige (betraktning 47, setning 2 i i PVO).
 

20. Berettiget interesse av behandling som følges av behandlingsansvarlig eller tredjepart

Når behandling av personopplysninger er basert på artikkel 6 (1) bokstav f i i PVO, ligger det i vår berettigede interesse å gjennomføre vår forretningsvirksomhet til fordel for til medarbeidere og aksjonærer.
 

21. Lagringstid for personopplysninger

Kriteriet for lagringstiden for personopplysninger er de enkelte lovfestede oppbevaringsfrister. Når fristen er utgått, slettes de relevante opplysningene, såfremt de ikke er nødvendige for avtaleoppfyllelse eller forberedelser til avtale.
 

22. Lovbestemte eller avtalemessige krav om overlevering av personopplysninger; nødvendige krav for avtaleinngåelse; datasubjektets forpliktelse til å oppgi personopplysninger; mulige konsekvenser dersom slike opplysninger ikke oppgis

Vi opplyser om at overlevering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteforskrifter) eller det kan også følge av kontraktsmessige overleveringer (f.eks. informasjon om kontraktspartneren). For en avtaleinngåelse kan det i blant være nødvendig at et datasubjekt stiller sine personopplysninger til vår disposisjon som vi deretter må behandle. Datasubjektet er for eksempel forpliktet til å oppgi personopplysninger når vårt foretak inngår en avtale med vedkommende. Å ikke oppgi personopplysninger vil ha til følge at avtalen med vedkommende ikke kan inngås. Før datasubjektet oppgir personopplysninger, må vedkommende ta kontakt med en av våre medarbeidere. Vår medarbeider informerer datasubjektet individuelt om overlevering av personopplysninger er lovmessig eller avtalemessig pålagt, eller om det er nødvendig for å inngå avtalen, om vedkommende er forpliktet til å oppgi personopplysninger og om konsekvensene dersom personopplysninger ikke oppgis.
 

23. Forekomst av automatiserte beslutningsprosesser

Som et ansvarsbevisst foretak gir vi avkall på en automatisert beslutningsprosess eller profilering.

Denne personvernerklæringen er opprettet av personvernerklærings-generatoren til DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (tysk selskap for personvern), som arbeider som eksternt personvernombud i München i samarbeid med advokat for personvern Christian Solmecke.

 

Wenn Sie Ihre Einstellungen bezüglich Cookies und Tracking ändern möchten, können Sie das hier tun: