VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION

NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: ”husbil”) är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket,   extrautrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilen vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi den väsentliga begrepp och specifikationer i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

1. Högsta tekniskt tillåtna vikt

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får  aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att alltid kontrollera och säkerställa innan körning att du inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

2. Vikt i körklart skick

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus  lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

  • fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och
    kylarvätskor;
  • standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren;
  • till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
  • den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle;
  • öraren, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning  (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som  har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har  kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det  nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för  det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är ± 5 %. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning:

Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:                2 900 kg
Tolerans tillåten i lag på ± 5 %:                                       145 kg
Intervall tillåten i lag för vikt i  körklart skick:                2 755 till 3 045 kg

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt att begränsa viktvariationerna till produktionstekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet förekommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på ± 5 % uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

3. Antal maximalt tillåtna sittplatser / passagerarnas vikt

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt är för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3*75 kg = 225 kg.

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande  utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

4. Faktisk vikt och tilläggsutrustning

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas  tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter  att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla  utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.

5. Maximal vikt för tilläggsutrustning och nyttovikt fastställda av tillverkaren

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tilläggsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tilläggsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt  för tilläggsutrustning finns i våra försäljningsunderlag   (t.ex. i prislistorna).

Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som till-verkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tilläggsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)
Här gäller: ”n” = maximalt antal passagerare plus föraren, ”L” är  fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).
Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser  (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.  10 kg * (4 + 7) = 110 kg.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil. För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en  maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med  en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tilläggsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett  fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick:

3 500 kg               Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg             Vikt i körklart skick
- 3*75 kg              Passagerarnas vikt
- 110 kg                Minsta nyttovikt
= 265 kg               Tilläggsutrustning

Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägda vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg               Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg             Fordonets faktiska vikt vid körklart skick  (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg              Passagerarnas vikt
- 265 kg                Vikten för tilläggsutrustningen
= 81 kg                 Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg);Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggs-utrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet  fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren kontrollera gemensamt om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. Effekter från toleranser för vikten vid körklart skick på nyttovikten

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta  att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) t.ex. med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg                             Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg                           Fordonets faktiska vikt vid körklart skick  (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg                            Passagerarnas vikt
- 150 kg                              Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg                             Faktisk lastförmåga

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till  passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och den högsta tekniskt  tillåtna vikten på axeln efterlevs.

FAQ PÅ TEMAT VIKTER

Här finns svar på vanliga frågor kring temat vikter och last för husbilar.  

1. Vad betyder högsta tekniskt tillåtna vikt?

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna). Den högsta tekniskt tillåtna vikten får aldrig överskridas vid körning eftersom detta är en överträdelse. Uppgiften om högsta tekniskt tillåtna vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 16 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

2. Vad betyder vikt i körklart skick?

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank, 20 l färskvatten) (från chic e-line: 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

3. Vad består den vikt av som Carthago specificerar för tilläggsutrustning?

Den fastställda vikten för tilläggsutrustning räknas fram av högsta tekniskt tillåtna vikt minus vikten i körklart skick, vikten för tillåtna passagerare och den lagstadgade minsta nyttovikten.

4. Vad består vikten för passagerna av?

Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg, tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3*75 kg = 225 kg.

5. Hur räknas minsta nyttovikt fram och vad är det överhuvudtaget?

Den europeiska lagstiftaren föreskriver en minsta nyttovikt, alltså ett mätvärde som ska räknas fram och som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna beräknas på följande sätt: 10 kg * (n + L), varvid ”n” är högsta antal passagerare plus föraren och ”L” fordonets totala längd i meter. Vid ett fordon med 4 tillåtna sittplatser och en längd på 7 m är den minsta nyttovikten därmed ”10 kg * (4 + 7) = 110 kg”.

6. Vad måste man ta hänsyn till vid den extra vikten för paket och extrautrustning?

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

7. Hur förhåller sig den minsta nyttovikten till det 5:e sätet?

Tillvalet 5:e sittplats (beroende på planlösning) hanteras som vanlig sittplats när minsta nyttovikt och passagerarnas vikt räknas fram. För att denna sittplats ska kunna garanteras, måste alla lagstadgade mätvärden efterföljas.

8. Vad är fordonets faktiska vikt?

Vikten i körklart skick och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt. Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

9. Vilket lagrum gäller för de här uppgifterna?

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för din husbil regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen.

10. Vad menas med tågviktsbegränsning och släpvagnsvikt?

Tågviktsbegränsningen är den högsta tekniskt tillåtna vikten för fordonskombinationen och anges under siffra 16.4 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Fordonskombinationen (husbil och släpvagn) får inte överskrida det här värdet.
Högsta tillåtna släpvagnsvikt är den maximalt tillåtna vikt som en husbil får dra med släpvagn. Fordonets maximala släpvagnsvikt finns under siffra 18 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC).

11. Finns det möjligheter att i efterhand höja eller sänka totalvikten?

Vid höjning eller sänkning av totalvikten ökas eller minskas den högsta tekniskt tillåtna vikten. För detta finns olika möjligheter. Det här tillvägagångssättet beror alltid på det enskilda fordonet och de fordonskomponenter som är kopplade till det. Konsultera gärna din återförsäljare i förväg om detta.

12. Vilka husbilar får man köra med körkort med B-behörighet?

Man får köra fordon med upp till 3,5 t högsta tillåtna vikt med B-körkort. För allt utöver detta behövs minst körkort med behörigheten C1.

13. Vad menas med vikt på axlar?

Vikt på axlar beskriver den maximala vikt som verkligen får finnas på fram- och bakaxel. När fordonet lastas måste man alltid tänka på viktfördelningen eftersom max. vikt på axlarna aldrig får överskridas. 

14. Vilka toleranser är möjliga och tillåtna inom ramen av viktuppgifter?

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är ± 5 %. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.