VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON

OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN

Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bobil eller van (heretter: „bobil“) er de tekniske og lovbefalte grenser for vekt av bobilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rollte. 

Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Kjøretøyets tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette er en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).
 

2. Vekt i kjøreklar stand

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbefalt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de  følgende posisjoner:

  • kjøretøyets tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
  • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang;
  • 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene).Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
  • 90% full drivstofftank inklusive drivstoff;
  • føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør  ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess - og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter: 2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på ± 5%: 145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand: 2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på ± 5%, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

 

3. Antall maksimalt tillatte sitteplasser vekt passasjerene

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg.

Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. Faktisk vekt og tilleggsutstyr

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på ± 5% (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten  i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet  tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. Maksimal vekt som er fastlagt av produsenten for tilleggsutstyr og nyttelast

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ =  totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).
Ved en bobil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg.

Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt  265 kg:

3 500 kg                 Teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg              Vekt i kjøreklar stand
- 3*75 kg               Vekt av passasjerer
- 110 kg                  Minste nyttelast
= 265 kg                 Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien  av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en  tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien:

3 500 kg                 Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg              Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand  (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg               Vekt av passasjerer
- 265 kg                  Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg                   Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast.

Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen.  Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. Virkning av toleranser for vekt på nyttelasten i kjøreklar stand

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være  oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg,  resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg                 Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg              Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand  (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i  salgsdokumentene)
- 3*75 kg               Vekt av passasjerer
- 150 kg                  Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg                 Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.

 

FAQ TIL TEMA VEKTER

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til temaet vekter og lasting av bobiler.

 

1. Hva betyr teknisk tillatt totalvekt?

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Den teknisk tillatte totalvekten må i kjøredrift ikke overskrides, da dette er en overtredelse. Angivelsen av teknisk tillatt totalvekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner du under siffer 16
i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

2. Hva betyr vekt i kjøreklar stand?

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikken (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering) 90% full drivstofftank, 20 l ferskvann (fra chic e-line: 50 l), 100% full aluminium gassflaske pluss en lovbefalt fast vekt for føreren på 75 kg.

3. Hvordan settes den av Carthago fastlagte vekten for tilleggsutstyr sammen?

Den fastlagte vekten for tilleggsutstyr beregnes ved at vekten i kjøreklar stand, vekten av tillatte passasjerer og den lovbefalte minste nyttelasten trekkes fra den teknisk tillatte totalvekten.

4. Hvordan settes vekten av passasjerene sammen?

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer i vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg her om en lovbefalt størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand, likeledes med 75 kg, blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg.

5. Hvordan beregnes den minste nyttelasten og hva betyr det?

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast, altså en kalkulatorisk registrert måleverdi, som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne beregnes som følgende: 10 kg * (n + L), hvor "n" er det høyeste antall passasjerer pluss føreren og "L" kjøretøyets totale lengde i meter. Ved et kjøretøy med 4 tillatte sitteplasser og en lengde på 7 m er den minste nyttelasten derved "10 kg * (4 + 7) = 110 kg".

6. Hva må det tas hensyn til ved tilleggsvekten av pakker og tilleggsutstyr?

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

7. Hvordan forholder seg den minste nyttelasten avhengig av den 5. sitteplassen?

Den 5. sitteplassen som tilvalg (avhengig av planløsningen) blir ved beregningen av den minste nyttelasten samt vekten av passasjerene innbefattet som normal sitteplass. For at denne sitteplassen kan tillates, må alle lovlige måleverdier overholdes.

8. Hva er kjøretøyets faktiske vekt?

Vekten i kjøreklar stand og vekten av tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) som fra fabrikken er montert i et bestemt kjøretøy blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet. Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

9. På hvilket rettsgrunnlag støtter disse angivelsene seg?

Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union.

10. Hva forstår man under totalvekt med tilhenger og tilhengervekt?

Totalvekten med tilhenger er den teknisk tillatte totalvekten av kjøretøykombinasjonen, og den finner du under siffer 16.4 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Kjøretøykombinasjonen (bobil og tilhenger) må ikke overskride denne verdien.

Den tillatte tilhengervekten er den maksimal tillatte lasten som en bobil kan trekke med en tilhenger. Den maksimale tilhengervekten til kjøretøyet finner du under siffer 18 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC).

11. Finnes det muligheter for laste på eller laste av kjøretøyet mitt på etterskudd?

Ved vektøkning eller avlasting blir den teknisk tillatte totalvekten øket eller redusert. Til dette finnes forskjellige muligheter. Imidlertid er denne fremgangsmåten alltid også avhengig av det individuelle kjøretøyet og de kombinerte kjøretøykomponentene. Til dette kan du gjerne på forhånd rådslå deg med forhandleren din.

12. Hvilke bobiler kan du kjøre med førerkort klasse B?

Med førerkort klasse B kan du kjøre kjøretøy med en tillatt totalvekt på opptil 3,5 t. For alle kjøretøy utover det trenger du minst et førerkort klasse C1.

13. Hva betyr aksellaster?

Aksellasten beskriver den maksimale vekten som faktisk må laste på for- eller bakakselen. Ved lasting av kjøretøyet må det tas hensyn til vektfordelingen, da den maksimale aksellasten ikke må overskrides.

14. Hvilke toleranser er mulig og tillatt innenfor rammen av vektangivelser?

Det er viktig at det ved verdien for vekten i kjøreklar stand angitt i våre salgsdokumenter dreier seg om en standardverdi beregnet i typegodkjenningsprosessen og kontrollert av myndighetene. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den rettslig tillatte toleransen utgjør ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din.