Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze verklaring over gegevensbescherming die u onder deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in de rubriek "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in dit Privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van deze gegevens wordt verzameld om de website foutloos aan te kunnen bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens.
U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Bovendien heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende uitleg over gegevensbescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

All-Inkl

De provider is ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, eigenaar René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl genoemd). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen u erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Carthago Reisemobilbau GmbH
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf

Telefoon: +49 (0)7525 92000
E-mail: marketing@carthago.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit Privacybeleid een specifiekere opslagduur is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Indien u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO of artikel 9, lid 2, letter a DSGVO, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 DSGVO worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, letter a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, letter c DSGVO. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De volgende paragrafen van dit Privacybeleid geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Christoph Boser

Telefoon: +49 7525 9200 3000
E-mail: datenschutz@carthago.com

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving voor gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan beveiligingsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door deze intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6, LID 1, LETTER E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1 DSGVO).
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de DSGVO hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, dan heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 DSGVO, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, dan heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde partijen binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webpubliek) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrond is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van diensten. Als toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

In dit Privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden op, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en -versie

  • gebruikt besturingssysteem

  • verwijzende URL

  • hostnaam van de toegangscomputer

  • tijdstip van serververzoek

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, letter f DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO) indien dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, letter f DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO) indien dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u via een contactformulier heeft toegezonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

etracker

Deze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Met etracker kunnen we het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Voor dit doel verzamelt etracker onder andere uw verkorte IP-adres, geografische informatie (maximaal stadsniveau), logbestanden en andere informatie die uw browser doorgeeft aan onze webserver wanneer u de website bezoekt. Hiermee kunnen we website-interacties meten, zoals verblijftijd, conversies (bijv. inschrijvingen, bestellingen), scrollgebeurtenissen, klikken en paginaweergaven van de websitebezoeker. Deze interacties worden toegeschreven aan de websitebezoeker voor de duur van de huidige dag, zodat deze bij volgende bezoeken kan worden herkend. Na het einde van de dag is het niet meer mogelijk om bezoekers te herkennen.

Zonder uw toestemming worden er geen cookies in uw browser opgeslagen en wordt er geen informatie uit het geheugen van uw eindapparaat gelezen. Het cookievrije gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen worden gewaarborgd. Bij de analyse met etracker wordt het IP-adres zo snel mogelijk geanonimiseerd en is herkenning van bezoekers hooguit mogelijk voor de duur van de huidige dag.

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt etracker hier deactiveren:

U vindt meer informatie over gegevensbescherming bij etracker hier.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online- advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Meta-pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voorgegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebookadvertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Als beheerder van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de geavanceerde matchingfunctie binnen de meta-pixel.

Met de geavanceerde matching kunnen wij verschillende soorten gegevens (bijv. plaats, land, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects, die we via onze website verzamelen, doorgeven aan Meta (Facebook). Door deze activering kunnen we onze reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Daarnaast verbetert de geavanceerde matching de toewijzing van websiteconversies en worden Custom Audiences uitgebreid.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van deze overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie overeenkomstig de wet op gegevensbescherming van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover, vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het Privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, dient u te zijn ingelogd op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefdienstaanbieders, die hieronder worden beschreven.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst die kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van nieuwsbriefdistributie. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Het is onder andere mogelijk om te analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach zijn nieuwsbrieven beschikbaar op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de serviceprovider van de nieuwsbrief opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

U kunt meer details vinden in het CleverReach Privacybeleid op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

7. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website voegt video's in van de website YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Het bekendmaken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus - ongeacht of je een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen er verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming bij YouTube in hun Privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme bepaalde lettertypen, gebruikt deze website weblettertypen van Adobe. De leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer je deze website oproept, laadt je browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe zodat ze correct kunnen worden weergegeven op je eindapparaat. Door dit te doen, maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het leveren van de lettertypen.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Het Privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer je Google Maps oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. KLOKKENLUIDERSYSTEEM

PRIVACYVERKLARING KLOKKENLUIDERSYSTEEM

Als u uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking wilt wijzigen, kunt u dat hier doen: