Personvern-erklæring

1. Personvern med ett blikk

Generelle henvisninger

De følgende henvisningene gir et overblikk over hva som skjer med dine personopplysninger når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle data som du personlig kan identifisere deg med. Du finner detaljert informasjon om temaet personvern oppført i personvernerklæringen i denne teksten

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet gjennomføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktdataene i avsnittet “Henvisning til ansvarlig instans” i denne personvernerklæringen

Hvordan samler vi inn dine data?

På den ene siden samler vi inn dine data ved at du meddeler oss disse. Herved kan det f.eks. dreie seg om data som du angir i et kontaktskjema.

Andre data samles automatisk inn eller samles inn etter ditt samtykke ved besøk på nettstedet av våre IT-systemer. Det er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller klokkeslett for henting av siden). Innsamlingen av disse data skjer automatisk med en gang du besøker dette nettstedet.

Til hvilket formål bruker vi dine data?

En del av dataene samles inn for å garantere en feilfri klargjøring av nettstedet. Andre data kan brukes til analyse av din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid retten til å få kostnadsfritt opplysninger om opprinnelse, mottaker og formål av dine lagrede personopplysninger. Du har dessuten rett til å kreve retting eller sletting av disse data. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandlingen, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake for fremtiden. Dessuten har du under visse forhold rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Videre har du rett til å protestere til en tilsynsmyndighet.

Du kan til enhver tid ta kontakt med oss til dette samt til flere spørsmål om personvern.

Analyseverktøy og verktøy fra andre tilbydere

Ved besøk av dette nettstedet kan din surfeatferd evalueres statistisk. Det skjer fremfor alt med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammer finner du i den følgende personvernerklæringen.

2. Hosting

Vi hoster innholdet i vårt nettsted ved følgende tilbydere:

All-Inkl

Tilbyder er ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, innehaver René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (heretter All-Inkl). Detaljer fremgår av personvernerklæringen fra All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

All-Inkl brukes på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har en berettiget interesse i en helst pålitelig fremstilling av vårt nettsted. Hvis et tilsvarende samtykke er blitt forespurt, gjennomføres behandlingen kun på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG [tysk lov om telekommunikasjon-telemedier-personvern] § 25 1.ledd, så vidt samtykket omfatter lagringen av informasjonskapsler eller tilgangen til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. fingeravtrykssystem) i betydning av TTDSG. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Ordrebehandling

Vi har inngått en avtale om ordrebehandling (AVV) for bruk av den ovennevnte servicen. Det dreier seg herved om en avtale som er foreskrevet av datavern, som garanterer at den behandler personopplysningene fra besøkende av vårt nettsted kun ifølge våre anvisninger og ved å overholde GDPR.

3. Generelle henvisninger og obligatorisk informasjon

Datavern

Operatøren av disse sidene tar vernet av dine personopplysninger meget alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og i samsvar med bestemmelser om datavern samt med denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet vil forskjellige personopplysninger blitt samlet inn som du personlig kan bli identifisert med. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data som blir samlet inn av oss og til hvilket formål vi bruker dem.

Vi henviser til at dataoverføringen i internettet (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjepersoner er ikke mulig.

Henvisning til den ansvarlige instansen

Den ansvarlige instansen for databehandling på dette nettstedet er:

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf

Telefon: +49 7525 9200 0
e-post: info@malibu-carthago.com

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske person som alene eller sammen med andre bestemmer over formål og midler med behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser o.l.).

Lagringsperiode

Så vidt det i denne personvernerklæringen en spesiell lagringsperiode ikke er blitt nevnt, blir dine personopplysninger hos oss til formålet for databehandlingen bortfaller. Hvis du gjør en berettiget anmodning om sletting gjeldende eller trekker tilbake samtykket i databehandlingen, slettes dine data, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for lagring av dine personopplysninger (f.eks. skatterettslige eller handelsrettslige oppbevaringsfrister), i det sist nevnte tilfelle slettes dataene etter bortfall av disse grunner.

Generelle henvisninger til de rettslige grunnlagene for databehandlingen på dette nettstedet

Hvis du har samtykket i databehandlingen, behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a hhv. GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a, hvis spesielle datakategorier ifølge GDPR artikkel 9 nr. 1 blir behandlet. I tilfelle et uttrykkelig samtykke i overføring av personopplysninger til tredjeland gjennomføres databehandlingen i tillegg på grunnlag av GDPR artikkel 49 nr. 1 bokstav a. Hvis du har samtykket i lagring av informasjonskapsler eller i tilgang til informasjoner i din enhet (f.eks. med fingeravtrykkssystem), gjennomføres databehandlingen i tillegg på grunnlag av TTDSG [tysk lov om telekommunikasjon-telemedier-personvern] § 25 nr. 1. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Hvis dine data er nødvendig for kontraktsoppfyllelse eller for gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse, behandler vi dine data på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Videre behandler vi dine data, hvis de er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, på grunnlag av GPPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Databehandlingen kan videre gjennomføres på grunnlag av vår berettiget interesse ifølge GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Det informeres om de henholdsvis i det enkelte tilfellet relevante rettsgrunnlag i de følgende avsnitt i denne personvernerklæringen.

Personvernombud

Vi har oppnevnt et personvernombud

Christoph Boser

Telefon: +49 7525 9200 3000
e-post: datenschutz@carthago.com

Henvisning til dataoverlevering til USA og andre tredjeland

Vi benytter blant annet verktøy fra foretak med hovedkontor i USA eller andre personvernrettslig ikke sikre tredjeland. Hvis disse verktøy er aktive kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi henviser til at det i disse landene ikke kan garanteres et personvernnivå sammenlignbar med EU. For eksempel er US foretak forpliktet til å utgi personopplysninger uten at de som vedkommende kan gå til rettssak mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at US-myndigheter (f.eks. etterretningstjenester) behandler, analysere og lagrer kontinuerlig dine data som befinner seg på US-nettlesere for overvåking. Vi har ingen innflytelse på denne behandlingen.

Tilbakekalling av ditt samtykke i databehandlingen

Mange databehandlinger er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake en allerede gitt samtykke. Rettmessigheten av databehandlingen som er blitt gjennomført inntil tilbakekalling forblir uberørt av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller samt mot direkte markedsføring (GDPR artikkel 21)

HVIS DATABEHANDLINGEN GJENNOMFØRES PÅ GRUNNLAG AV GDPR ARTIKKEL 6 NR. 1 BOKSTAV E ELLER F, HAR DU TIL ENVER TID, AV GRUNNER SOM KNYTTET TIL DIN SÆRLIGE SITUASJON, RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER; DETTE GJELDER OGSÅ FOR EN PROFILERING KNYTTET TIL DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETTSGRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN BEROR PÅ, FREMGÅR AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER IKKE LENGER BLI BEHANDLET, MED MINDRE VI KAN PÅVISE AT DET FORELIGGER TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM GÅR FORAN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN FASTSETTER, GJØR GJELDENDE ELLER FORSVARER RETTSKRAV (PROTEST IFØLGE GDPR ARTIKKEL 21 NR. 1).

DERSOM DINE PERSONOPPLYSNINGER BLIR BEHANDLET MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN SOM ANGÅR DEG TIL SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERINGEN I DEN GRAD DET ER KNYTTET TIL DIREKTE MARKEDSFØRING. DERSOM DU PROTESTERER, SKAL DINE PERSONOPPLYSNINGER IKKE LENGER BEHANDLET FOR SLIKE FORMÅL (PROTEST IFØLGE GDPR ARTIKKEL 21 NR. 2.)

Rett til å protestere til den vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på GDPR har den vedkommende rett til å protestere til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemstaten hvor den har sitt vanlige opphold, sin arbeidsplass eller stedet med det antagelige brudd. Retten til å protestere finnes til tross for andre rettsmidler i forvaltningssaker eller anker til retten.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å la overlevere data som vi på grunnlag av ditt samtykke eller som kontraktsoppfyllelse behandler automatisert, om deg selv eller til en tredjeperson i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis du krever den direkte overføringen av dataene til en annen behandlingsansvarlig, skjer dette kun så vidt det er teknisk mulig.

Underretning, retting og sletting.

Innenfor rammen av de gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid rett til kostnadsfri underretning om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottakere og formålet for databehandlingen og ev. en rett til retting eller sletting av disse data. Til dette samt for flere spørsmål om temaet personopplysninger kan du til enhver tid ta kontakt med oss.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Til dette kan du til enhver tid ta kontakt med oss. Retten til begrensning av behandling finnes i følgende tilfeller:

  • Dersom du bestrider at dine personopplysninger som er lagret hos oss er riktige, trenger vi som regel tid for å kontrollere dette. Du har rett til å kreve begrensning av behandling så lenge kontrollen varer.

  • Dersom behandlingen av dine personopplysninger har vært/er urettmessig, kan du istedenfor sletting kreve begrensning av databehandlingen.

  • Når vi ikke lenger trenger dine personoppløsninger, Du imidlertid trenger dem til utøvelse, forsvar eller for å gjøre rettskrav gjeldende, har du rett til å kreve begrensning av behandling av dine personoppløsninger istedenfor sletting.

  • Dersom du har protestert ifølge GDPR artikkel 21 nr. 1, skal det foretas en avveiing mellom dine og våre interesser. Så lenge det ikke er fastlagt hvem sine interesser går foran, har du rett til å kreve begrensning av behandling av dine personopplysninger.

Dersom du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, må disse data – bortsett fra din lagring – bare behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller for vern av rettigheter av en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner som Den europeiske unions eller en medlemsstats viktig offentlig interesse.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker av sikkerhetsgrunner og for vern av fortrolig innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler, som du som sideoperatør sender til oss, en SSL- eller TLS-kryptering. En kryptert forbindelse kjenner du på at nettleserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på lås-symbolet i nettleserlinjen.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan data som du overfører til oss, ikke leses av tredjepersoner.

4. Datainnsamling på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Våre internettsider benytter såkalte “informasjonskapsler” Informasjonskapsler er små datapakker og gjør ikke skade på din sluttenhet. De lagres enten midlertidig så lenge sesjonen varer (sesjon-informasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på din sluttenhet. Sesjonsavhengige informasjonskapsler slettes automatisk etter slutt på ditt besøk. Permanente informasjonskapsler blir lagret på din sluttenhet til de sletter seg selv eller din nettleser sletter dem automatisk.

Informasjonskapsler kan stamme fra oss (First-Party-Cookies) eller fra tredjeparter (såkalte Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies muliggjør integrering av bestemte tjenesteytelser fra tredjeparter i internettsider (f.eks. Informasjonskapsler for avvikling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendig, da bestemte funksjoner til nettstedet ikke ville fungere uten disse (f.eks. handlekurv-funksjoner eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan benyttes til analyse av brukeratferden eller til markedsføring.

Informasjonskapsler som er nødvendig for gjennomføring av den elektroniske kommunikasjonen, til klargjøring av bestemte funksjoner du ønsker (f.eks. for handlekurv-funksjonen) eller til optimering av nettstedet (f.eks. Informasjonskapsler for måling av webpublikummet) (nødvendige informasjonskapsler), lagres på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvis det ikke angis et annet rettsgrunnlag. Nettstedets operatør har en berettiget interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler til teknisk feilfri og optimalisert klargjøring av sine tjenester. Hvis et samtykke i lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier er blitt forespurt, gjennomføres behandlingen kun på grunnlag av dette samtykket GDPR (artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG § 25 1. ledd); samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake..

Du kan innstille nettleseren slik at du blir informert om at det settes informasjonskapsler og tillate informasjonskapsler bare i enkelttilfellet, utelukke mottak av informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt samt aktivere den automatiske slettingen når nettleseren lukkes. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan nettstedets funksjonalitet være begrenset.

Hvilke informasjonskapsler og tjenester som blir brukt på dette nettstedet fremgår av denne personvernerklæringen.

Nettleser loggfiler

Leverandøren av sidene samler og lagrer automatisk informasjoner i såkalte nettleser-loggfiler som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

  • nettlesertype og nettleserversjon

  • brukt operativsystem

  • referenter URL

  • hostnavn til datamaskinen som får tilgang

  • klokkeslett for nettleserens forespørsel

  • IP-adresse

Disse data føres ikke sammen med andre datakilder.

Disse data samles inn på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Nettstedets operatør har en berettiget interesse i teknisk feilfri fremstilling og optimalisering av nettstedet – til dette skal nettleserens loggfiler samles inn.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler per kontaktskjema, lagrer vi hos oss dine angivelser i forespørselsskjemaet inklusive kontaktdataene som du har oppgitt der for behandling av forespørselen og for mulige oppfølgingsspørsmål. Disse data gir vi ikke videre uten ditt samtykke.

Disse dataene behandles på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, såfremt din forespørsel er i forbindelse med en kontraktsoppfyllelse eller er nødvendig for å gjennomføre tiltak for en avtaleinngåelse. I alle andre tilfeller baserer behandlingen av vår berettigede interesse på den effektive behandlingen av spørsmålene rettet til oss (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller på ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) såfremt dette er blitt forespurt; kan samtykket til enhver tid trekkes tilbake.

Dataene som du har skrevet inn i kontaktskjemaet forblir hos oss til du oppfordrer oss til sletting, trekker tilbake samtykket til lagring eller formålet for datalagringen bortfaller (f.eks. etter avsluttet behandling av din forespørsel). Tvingende lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsfrister – forblir uberørt.

Forespørsel per e-post, telefon eller telefaks

Hvis du tar kontakt med oss per e-post, telefon eller telefaks, vil forespørselen din inklusive alle personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet hos oss for behandling av ditt anliggende. Disse data gir vi ikke videre uten ditt samtykke.

Disse dataene behandles på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, såfremt din forespørsel er i forbindelse med en kontraktsoppfyllelse eller er nødvendig for å gjennomføre tiltak for en avtaleinngåelse. I alle andre tilfeller baserer behandlingen av vår berettigede interesse på den effektive behandlingen av spørsmålene rettet til oss (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller på ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a) såfremt dette er blitt forespurt; kan samtykket til enhver tid trekkes tilbake.

Data du har sendt oss per kontaktforespørsel forblir hos oss til du oppfordrer oss til sletting trekker tilbake samtykket til lagring eller formålet for datalagringen bortfaller (f.eks. etter avsluttet behandling av ditt anliggende). Tvingende lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsfrister – forblir uberørt.

5. Analyseverktøy og markedsføring

etracker

Dette nettstedet bruker analysetjenesten etracker. Tilbyder er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Med etracker kan vi analysere atferden til besøkende på vårt nettsted. Til dette formål samler etracker bl.a. inn din forkortet IP-adresse, geologisk informasjon (maksimalt bynivå), loggfiler og flere informasjoner som din nettleser overfører til vår webserver når nettstedet åpnes. Herved kan vi måle interaksjoner med nettstedet, f.eks. hvor lenge nettstedet ble besøkt, konverteringer (f.eks. påmeldinger, bestillinger) rullehendelser, klikker og brukeren åpner nettstedet. Disse interaksjonene tilordnes besøkeren av nettstedet i løpet av dagen, slik at den ved nye besøk vil bli gjenkjent. Etter utløp av dagen er gjenkjenning av besøkeren ikke lenger mulig.

Uten ditt samtykke lagres ikke informasjonskapsler på din nettleser og det leses ikke ut informasjoner fra minnet på enheten din. Bruken av dette analyseverktøyet uten informasjonskapsler skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav. f. Nettstedets operatør har en berettiget interesse i analysen av brukeradferden, for slik å optimalisere sitt tilbud på nettsiden og sin markedsføring. De rettighetene og de grunnleggende frihetene til de vedkommende personer blir sikret. IP-adressen blir ved analysen med etracker tidligst mulig anonymisert, og gjenkjenning av besøkeren er maksimalt mulig i løpet av dagen.

Uten ditt samtykke blir det ikke lagret informasjonskapsler på din nettleser og det leses ikke ut informasjoner fra minnet på enheten din. Bruken av dette analyseverktøyet uten informasjonskapsler skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav. f. Nettstedets operatør har en berettiget interesse i analysen av brukeradferden, for slik å optimalisere sitt tilbud på nettsiden og sin markedsføring. De rettighetene og de grunnleggende frihetene til de vedkommende personer blir sikret. IP-adressen blir ved analysen med etracker tidligst mulig anonymisert, og gjenkjenning av besøkeren er maksimalt mulig i løpet av dagen.

Du kan deaktivere etracker her:

You can find further information on data protection at etracker here.

Ordrebehandling

Vi har inngått en avtale om ordrebehandling (AVV) for bruk av den ovennevnte servicen. Det dreier seg herved om en avtale som er foreskrevet av datavern, som garanterer at den behandler personopplysningene fra besøkende av vårt nettsted kun ifølge våre anvisninger og ved å overholde GDPR.

Google Ads

Operatøren av nettstedet bruker Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram fra Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å spille inn reklameannonser i Google-søkemotoren eller på tredje nettsteder, når brukeren skriver inn bestemte søkebegreper på Google (nøkkelordsøk). Videre kan målrettede reklameannonser spilles inn ved hjelp av brukerdata som finnes hos Google (f.eks. Posisjonsdata og interesser) (målgruppesøk). Vi kan som nettstedets operatør analysere disse data kvantitativt, ved å for eksempel analyserer hvilke søkebegreper har medført at våre reklameannonser er blitt spilt inn og hvor mange annonser har ført til de relevante klikk. spilles inn ved hjelp av brukerdata som finnes hos Google (f.eks. Posisjonsdata og interesser) (målgruppesøk). Vi kan som nettstedets operatør analysere disse data kvantitativt, ved å for eksempel analyserer hvilke søkebegreper har medført at våre reklameannonser er blitt spilt inn og hvor mange annonser har ført til de relevante klikk.

Denne tjenesten brukes på grunnlag av ditt samtykke ifølge GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG § 25 nr. 1. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dataoverføringen til USA baserer på EU-kommisjonen standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Meta-piksel (tidligere Facebook piksel)

Dette nettstedet bruker til måling av konverteringen av pikselen til aksjonen for besøkende fra Facebook/Meta. Tilbyder av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De innsamlede data overføres ifølge utsagn fra Facebook imidlertid også til USA og andre tredje land.

Atferden av besøkende på nettsidene kan slik spores ved at de ved klikk på en reklameannonse fra Facebook ledes videre til tilbyderens nettsted. Virksomheten av reklameannonsene fra Facebook kan slik analyseres for formål vedrørende statistikk og markedsforskning og fremtidige reklametiltak optimaliseres.

De innsamlede data er for oss som operatør av dette nettstedet anonyme, vi kan ikke trekke konklusjoner om brukernes identitet. Dataene lagres og behandles dog av Facebook, slik at en forbindelse til den respektive brukerprofilen er mulig og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål, i samsvar med Facebook retningslinje for databehandling (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) Facebook kan slik muliggjøre at reklameannonser kobles til sidene fra Facebook samt utenfor Facebook. Vi som sideoperatør kan ikke utøve innflytelse på denne bruken av sidene.

Denne tjenesten brukes på grunnlag av ditt samtykke ifølge GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG § 25 nr. 1. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Vi bruker funksjonen avansert matching i Meta-pikselen.

Avansert matching gjør det mulig for oss å sende forskjellige typer data (f.eks. bosted, delstat, postnummer, hashede e-postadresser, navn, kjønn, fødselsdato eller telefonnummer) til våre kunder og interessenter som vi samler via vårt nettsted til Meta (Facebook). Ved hjelp av denne aktiveringen kan vi skreddersy våre reklamekampanjer på Facebook enda mer presist for personer som interesserer seg for våre tilbud. Dessuten forbedrer avansert matching tilordningen av konverteringen av nettsider og custom audiences.

Så vidt personopplysninger ved hjelp av det her beskrevne verktøyet er samlet inn på vårt nettsted og sendt videre til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland felles ansvarlig for denne databehandlingen (GDPR artikkel 26). Det felles ansvaret begrenses derved kun til innsamling av dataene og deres overlevering til Facebook. Behandlingen gjennom Facebook som gjennomføres etter at de er sendt videre er ikke del av det felles ansvaret. Forpliktelsene som felles er pålagt oss er blitt fastholdt i en avtale om felles behandling. Ordlyden av avtalen finner du på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. LIfølge denne avtalen er vi ansvarlig for å meddele personvernopplysninger ved bruk av Facebook-verktøyet og for personvernrettslig sikker implementering av verktøyet på vårt nettsted. For datasikkerhet av Facebook-produktene er Facebook ansvarlig. For vedkommendes rettigheter (f.eks. Anmodning om opplysninger) angående data behandlet av Facebook kan du gjøre disse gjeldende direkte hos Facebook. Hvis du gjør gjeldende vedkommendes rettigheter hos oss, er vi forpliktet til å sende disse videre til Facebook.

Dataoverføringen til USA blir støttet på standard kontraktklausulene til EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I henvisningene til personvern fra Facebook finner du flere henvisninger til beskyttelsen av din privatsfære: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan dessuten deaktivere funksjonen remarketing “Custom Audiences” på området innstillinger for reklameannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Til dette må du være påmeldt hos Facebook.

Hvis du ikke har noen Facebook-konto, kan du deaktivere brukerbasert reklame fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Dersom du vil bestille nyhetsbrevet som er tilbudt på nettstedet, trenger vi din
e-postadresse samt informasjoner som tillater oss kontrollen at du er innehaver av den angitte e-postadressen og er innforstått med mottaket av nyhetsbrevet. Flere data samles ikke inn hhv. bare på frivillig basis. For avviklingen av nyhetsbrevet bruker vi tilbydere for nyhetsbrevtjenester som beskrives nedenfor.

CleverReach

Dette nettstedet bruker CleverReach for forsendelsen av nyhetsbrev. Tilbyder er CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (heretter “CleverReach“). CleverReach er en tjeneste som forsendelsen av nyhetsbrevet kan bli organisert og analysert. Dataene som du har skrevet inn for bestilling av nyhetsbrevet (f.eks. E-postadresse) blir lagret på nettleserne fra CleverReach i Tyskland hhv. Irland.

Våre nyhetsbrev sendt med CleverReach muliggjør oss analysen av atferden av mottakerne av nyhetsbrevet. Her kan det bl.a. analyseres hvor mange mottakere ikke har åpnet nyhetsbrevet og hvor ofte er hvilken lenke i nyhetsbrevet er blitt klikket på. Ved hjelp av den såkalte conversion-tracking kan det dessuten analyseres, om en på forhånd definert aksjon (f.eks. kjøp av et produkt på dette nettstedet) er blitt gjennomført. Flere informasjoner om dataanalysen gjennom CleverReach-nyhetsbrevet får du på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Du kan trekke tilbake dette samtykket til enhver tid ved å avbestille nyhetsbrevet. Rettmessigheten av allerede gjennomførte databehandlinger forblir uberørt av tilbaketrekkingen.

Dersom du ikke vil ha analysen fra CleverReach, må du avbestille nyhetsbrevet. Til dette gjør vi en tilsvarende lenke tilgjengelig i hvert nyhetsbrev.

Dataene som du har lagret hos oss for bestilling av nyhetsbrevet vil vi bli lagret hos oss hhv. tilbyderen av nyhetsbrevtjenesten til du er ført ut av nyhetsbrevet og slettet i fordelingslisten for nyhetsbrevet etter avbestillingen. Data som vi til andre formål har lagret hos oss forblir uberørt.

Etter at du er blitt ført ut av fordelerlisten for nyhetsbrevet blir din e-postadresse ev. lagret i en svarteliste hos oss eller tilbyderen av nyhetsbrevtjenesten, hvis det er nødvendig for å forhindre fremtidig e-post. Dataene fra svartelisten benyttes bare til dette formål og blir ikke ført sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde lovbestemte spesifikasjoner ved forsendelsen av nyhetsbrev (berettiget interesse i betydning av GDPR artikkel 6 nr. 1bokstav f.). Lagringen i svartelisten er tidsmessig ikke begrenset. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser går foran vår berettiget interesse.

Detaljer fremgår av personvernbestemmelsene fra CleverReach på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Ordrebehandling

Vi har inngått en avtale om ordrebehandling (AVV) for bruk av den ovennevnte servicen. Det dreier seg herved om en avtale som er foreskrevet av datavern, som garanterer at den behandler personopplysningene fra besøkende av vårt nettsted kun ifølge våre anvisninger og ved å overholde GDPR.

7. Plugins og verktøy

YouTube med utvidet personvern

Dette nettstedet knytter sammen videoer på nettstedet YouTube. Operatør av sidene er Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i utvidet personvernmodus. Denne modusen medfører ifølge YouTube at YouTube ikke lagrer informasjoner om besøkende på dette nettstedet før disse ser på videoen. Det utvidede personvernet utelukker derimot ikke tvingende at data sendes videre til partnere av YouTube. Slik oppretter YouTube – uavhengig av at du ser på en video – en forbindelse til Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du starter en YouTube-video på dette nettstedet, opprettes en forbindelse til nettleserne fra YouTube. Samtidig meddeles YouTube-nettleseren hvilken av våre sider du har besøkt. Når du har logget deg på din YouTube-konto, muliggjør du YouTube at den tilordnes din surfeatferd direkte din personlige profil. Du kan forhindre det ved å logge deg ut av din YouTube-konto.

Videre kan YouTube starte forskjellige informasjonskapsler på din enhet etter start av en video eller bruke sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. fingeravtrykkssystem). På denne måten kan YouTube motta informasjoner om besøkende på dette nettstedet. Disse informasjoner brukes bl.a. for å registrere videostatistikker, forbedre brukervennlighet og forebygge bedrageriforsøk.

Ev. kan etter start av en YouTube-video flere databehandlinger bli utløst som vi ikke har innflytelse på.

YouTube brukes for en tiltalende fremstilling av våre onlinetilbud. Det dreier seg om en berettiget interesse i betydning av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Hvis et tilsvarende samtykke er blitt forespurt, gjennomføres behandlingen kun på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG § 25 nr. 1, så vidt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjoner på brukerenheten (f.eks. fingeravtrykkssystem) i betydning av TTDSG. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Flere informasjoner om personvern hos YouTube finner du i deres personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal Hosting)

Denne siden bruker til enhetlig fremstilling av skrifttyper såkalte Google Fonts som klargjøres av Google. Google Fonts er installert lokalt. En forbindelse til nettleserne fra Google finnes derved ikke.

Flere informasjoner om Google Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen fra Google: : https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Dette nettstedet bruker til enhetlig fremstilling av bestemte skrifttyper Web Fonts fra Adobe. Tilbyder er Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Når dette nettstedet åpnes, laster din nettleser de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe for å kunne vise dem korrekt i enheten din. Samtidig oppretter din nettleser en forbindelse til nettleserne fra Adobe i USA. Adobe får da vite at dette nettstedet er blitt åpnet via din IP-adresse. Ved klargjøringen av skrifttypene lagres ingen informasjonskapsler ifølge utsagn fra Adobe.

Lagring og analyse av dataene skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Nettsideoperatøren har en berettiget interesse i enhetlig fremstilling av skriftbildet på nettstedet. Hvis et tilsvarende samtykket er blitt forespurt, skjer behandlingen kun på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og TTDSG § 25 nr. 1, så vidt samtykket omfatter lagringen av informasjonskapsler eller tilgangen til informasjoner på brukerenheten (f.eks. fingeravtrykkssystem) i betydning av TTDSG. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dataoverføringen til USA baserer på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Nærmere informasjoner om Adobe Fonts får du på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Personvernerklæringen fra Adobe finner du på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps. Tilbyder er Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For bruk av funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Disse informasjoner blir som regel overført til en nettleser i USA og lagret der. Tilbyderen av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Hvis Google Maps er aktivert, kan Google bruke Google Fonts for enhetlig fremstilling av skrifttypene. Når Google Maps blir åpnet, laster din nettleser de nødvendige Web Fonts i ditt hurtiglager for å vise tekster og skrifttyper korrekt.

Bruk av Google Maps skjer i interesse av en tiltalende fremstilling av våre online-tilbud og for at stedene som vi har angitt på nettstedet lettere kan finnes. Det dreier seg om en berettiget interesse i betydning av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Hvis et tilsvarende samtykke er blitt forespurt, skjer behandlingen kun på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 lit. a og TTDSG § 25 1. ledd så vidt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjoner i brukerenheten (f.eks. fingeravtrykkssystem) i betydning av. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dataoverføringen til USA baserer på standard kontraktklausuler til EU-kommisjonen. Du finner detaljer her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du finner mer informasjon om behandlingen av brukerdata i personvernerklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. KLOKKENLUIDERSYSTEEM

PRIVACYVERKLARING KLOKKENLUIDERSYSTEEM

Wenn Sie Ihre Einstellungen bezüglich Cookies und Tracking ändern möchten, können Sie das hier tun:

Vår tilstedeværelse i sosiale medier

Denne personvernerklæringen gjelder for følgende sider i sosiale medier

https://www.facebook.com/Carthago.Das.Reisemobil/ 
https://www.instagram.com/carthago_reisemobile/ 
Carthago bobiler – YouTube

Behandling av opplysninger av sosiale medier

Vi har offentlig tilgjengelige profiler i sosiale medier. Du finner de enkelte sosiale nettverkene vi bruker, nedenfor. Sosiale nettverk som Facebook, X osv. kan vanligvis utføre omfattende analyser av brukeratferden din når du besøker nettstedet deres eller et nettsted med integrert innhold fra sosiale medier (f.eks. Liker-knapper eller annonsebannere). Når du besøker sidene våre i sosiale medier, medfører dette en rekke forskjellige personvernrelevante behandlingsprosesser. Deriblant: Når du er logget på kontoen din i sosiale medier og besøker siden vår i sosiale medier, kan leverandøren av det sosiale nettverket tilordne dette besøket til brukerkontoen din. Personopplysningene dine kan eventuelt også samles inn når du ikke er logget inn eller ikke har en konto hos det respektive sosiale nettverket. Denne innsamlingen av opplysninger skjer i dette tilfellet for eksempel via informasjonskapsler som lagres på enheten din, eller ved å registrere IP-adressen din.

Leverandørene av de sosiale mediene kan bruke de innsamlede opplysningene til å opprette brukerprofiler, der innstillinger og interesser lagres. Slik er det mulig å vise deg interessebaserte annonser i og utenfor det respektive sosiale nettverket. Hvis du har en konto hos det respektive sosiale nettverket, kan de interessebaserte annonsene vises på alle enheter du er eller har vært pålogget med. Vær også oppmerksom på at vi ikke har innsikt i alle behandlingsprosesser på de sosiale nettverkene.

Derfor kan eventuelle ytterligere behandlingsprosesser utføres av leverandørene av de sosiale nettverkene avhengig av leverandør. Du finner mer informasjon om dette i bruksvilkårene og personvernerklæringene til de respektive sosiale nettverkene.

Rettslig grunnlag

Sidene våre i sosiale medier skal sikre en omfattende tilstedeværelse på Internett. Her er dette en berettiget interesse i henhold til personvernforordningens art. 6 avsnitt 1 bokstav f. Analyseprosessene som iverksettes av de sosiale nettverkene, kan basere på avvikende rettslige grunnlag som må oppgis av leverandørene av de sosiale nettverkene (f.eks. samtykke i henhold til personvernforordningens art. 6 avsnitt 1 bokstav A).

Ansvar og utøvelse av rettigheter

Når du besøker en av sidene våre i sosiale medier (f.eks. på Facebook), er vi ansvarlige for behandlingsprosesser som utløses av dette besøket sammen med leverandøren av det sosiale nettverket. Du kan grunnleggende utøve rettighetene dine (innsyn, retting, sletting, begrensning av behandlingen, overføring av opplysninger og klage) overfor oss og ev. overfor leverandøren av det respektive sosiale nettverket (f.eks. Facebook). Vær oppmerksom på at vi, til tross for at vi er ansvarlige sammen med leverandøren av det sosiale nettverket, ikke har fullstendig innflytelse på databehandlingsprosessene til de sosiale nettverkene. Mulighetene våre følger i stor grad bedriftsretningslinjene til den respektive leverandøren.

Lagringsperiode

Opplysningene som samles inn direkte av oss via siden i sosiale medier, slettes i systemene våre så snart du ber oss om å slette dem, du trekker tilbake samtykket ditt til oppbevaring eller oppbevaringens formål opphører. Lagrede informasjonskapsler blir værende på enheten din frem til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – især oppbevaringfrister – berøres ikke. Vi har ingen innflytelse på lagringsperioden til opplysningene dine som leverandørene av sosiale nettverk oppbevarer til egne formål. Hvis du vil ha mer informasjon, må du informere deg direkte hos leverandørene av de sosiale nettverkene (f.eks. via personvernerklæringen deres, se nedenfor).

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å kostnadsfritt få innsyn i kilden, mottakeren og formålet av dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å protestere, overføre opplysninger og klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten. Du har også rett til retting, sperring, sletting og – under visse omstendigheter – begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.

De enkelte sosiale nettverkene

Facebook

Vi har en profil hos Facebook. Denne tjenesten leveres av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedenfor kalt Meta). De innsamlede opplysningene blir, ifølge Meta, også overført til USA og tredjeland. Vi har inngått en avtale om felles behandling med Meta (behandlingsansvarligtillegg). Denne avtalen fastsetter hvilke databehandlingsprosesser vi eller Meta er ansvarlige for når du besøker Facebook-siden vår. Du finner denne avtalen på
følgende lenke:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan selv tilpasse annonseinnstillingene på brukerkontoen din. Klikk på følgende lenke og logg inn:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Overføring av opplysninger til USA baserer på EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.
Du finner mer informasjon her:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du finner mer informasjon i Facebooks retningslinjer for personvern:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Selskapet er sertifisert iht. EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre
overholdelse av europeiske personvernstandarder når opplysninger overføres til USA. Alle virksomheter som er sertifisert iht. DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon fra leverandøren på følgende lenke:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Denne tjenesten leveres av Meta Platforms Ireland Limited,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Overføring av opplysninger til USA baserer på EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.
Du finner mer informasjon her:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://privacycenter.instagram.com/policy/ og
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du finner informasjon om deres håndtering av personopplysningene dine i Instagrams retningslinjer for personvern:
https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Selskapet er sertifisert iht. EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre overholdelse av europeiske personvernstandarder når opplysninger overføres til USA. Alle virksomheter som er sertifisert iht. DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene.

Du finner mer informasjon fra leverandøren på følgende lenke:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du finner mer informasjon om deres håndtering av personopplysningene dine i YouTubes personvernregler:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Selskapet er sertifisert iht. EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF er en avtale mellom EU og USA som skal sikre overholdelse av europeiske personvernstandarder når opplysninger overføres til USA. Alle virksomheter som er sertifisert iht. DPF, forplikter seg til å overholde disse personvernstandardene. Du finner mer informasjon fra leverandøren på følgende lenke:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active