Integritetspolicy

Vi är glada att du är intresserad av vårt företag. Uppgiftsskydd är extra viktigt för affärsledningen för Carthago Reisemobilbau GmbH. Det är principiellt möjligt att nyttja internetsidorna för Carthago Reisemobilbau GmbH utan att ange några som helst personuppgifter. Om en person vill ta särskilda tjänster i anspråk från vårt företag via vår webbplats, kan det dock bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter och det inte finns någon rättslig grund för en dylik behandling, ber vi generellt om att vederbörande samtycker.

Behandlingen av personuppgifter, exempelvis namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en person, sker alltid i överensstämmelse med dataskyddsförordningen och i överensstämmelse med de nationella dataskyddsbestämmelserna som gäller för Carthago Reisemobilbau GmbH. Med den här integritetspolicyn vill vårt företag informera allmänheten om typ, omfattning och syfte med de personuppgifter som vi samlar in, nyttjar och behandlar. Vidare informeras de registrerade med den här integritetspolicyn om vilka rättigheter de har.

Carthago Reisemobilbau GmbH har genomfört en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för behandlingen för att säkerställa ett heltäckande skydd för de personuppgifter som behandlas via den här webbplatsen. Internetbaserad dataöverföring kan principiellt trots detta ha säkerhetsluckor, så att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det frivilligt för alla registrerade att förmedla personuppgifter på alternativa vägar, exempelvis på telefon, till oss.
 

1. Begreppsdefinitioner

Integritetspolicyn för Carthago Reisemobilbau GmbH baseras på de begrepp, vilka har använts av de europeiska lagstiftarna vid införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara enkel att läsa och begriplig både för allmänheten och för våra kunder och affärspartner. För att garantera detta vill vi till att börja med förklara de begrepp som används.

I den här integritetspolicyn använder vi bland annat följande begrepp:

 • a) Personuppgifter

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (i fortsättningen ”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller en onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Registrerad

Registrerad är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig.

 • c) Behandling

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av behandling

Begränsning av behandling är markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

 • e) Profilering

Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

 • h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 • i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

 • j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 • k) Samtycke

Samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
 

2. Namn och adress för personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen, övriga dataskyddslagar som gäller i medlemsländerna i Europeiska unionen och andra bestämmelser med dataskyddsrättslig karaktär är:

Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Ring 1

88326 Aulendorf

Germany

Tel.: 0752592000

E-post: info@carthago.com

Webbplats: www.carthago.com
 

3. Namn och adress för personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträde för personuppgiftsansvarig är:

Christoph Boser 
datenschutz@carthago.com
+49 7525 9200 3000

Varje registrerad kan alltid kontakta vår personuppgiftsansvarige direkt för alla frågor och spörsmål.
 

4. Cookies

Webbplatserna för Carthago Reisemobilbau GmbH använder cookies. Cookies är textfiler som läggs in och sparas i ett datorsystem via en webbläsare.

Många internetsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en entydig märkning av en cookien. Den består av en teckenföljd, genom vilken webbplatser och server kan sammanföras med den konkreta webbläsaren där cookien har sparats. Detta gör att de besökta webbplatserna och servrarna kan skilja den separata webbläsaren för den registrerade från andra webbläsare som innehåller cookies. En specifik webbläsaren kan kännas igen och identifieras via det entydiga cookie-ID:t.

Genom användningen av cookies kan Carthago Reisemobilbau GmbH ge användarna av den här webbplatsen användarvänligare tjänster, vilka inte vore möjligt utan att sätta cookies.

Med hjälp av cookies kan information och erbjudanden optimeras för användaren på vår webbplats. Cookies gör det, såsom redan har sagts, möjligt att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med att känna igen dem är att underlätta användningen av vår webbplats för användarna. Användaren av en webbplats som använder cookies måste exempelvis inte ange sina inlogggningsuppgifter vid varje besök på webbplatsen, eftersom detta sköts av webbplatsen och den cookie som har lagts in i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en varukorg i webbutiken. Webbutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen, via en cookie.

Den registrerade kan alltid förhindra att cookies sätts av vår webbplats med hjälp av motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot att cookies sätts. Vidare kan redan satta cookies alltid raderas med hjälp av en webbläsare eller annan programvara. Detta är möjligt med alla gängse webbläsare. Om den aktuella personen deaktiveras att cookies sätts i den använda webbläsaren, kan under vissa omständigheter inte alla funktioner användas i full omfattning på vår webbplats.
 

5. Registrering av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för Carthago Reisemobilbau GmbH registrerar en rad allmänna uppgifter och allmän information varje gång webbplatsen anropas av en registrerad eller ett automatiskt system. Dessa allmänna uppgifter och information sparas i serverns loggfiler. Följande kan registreras: (1) använda webbläsartyper och versioner, (2) operativsystemet som anropande system använder, (3) webbplatsen som ett anropande system kommer till vår webbplats från (så kallad referrer), (4) undersidor, vilka öppnas på vår webbplats via ett anropande system, (5) datum och klockslag för åtkomst på webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantör för anropande system och (8) övriga liknande uppgifter och information, vilka är till för att avvärja faror vid angrepp på våra informationsteknologiska system.

Vid nyttjandet av dessa allmänna uppgifter och denna allmänna information drar inte Carthago Reisemobilbau GmbH några slutsatser om den registrerade personen. Denna information behövs snarare för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats (2) optimera innehållet på vår webbplats samt reklamen för den, (3) garantera konstant funktionsduglighet för våra informationsteknologiska system och tekniken för vår webbplats, samt (4) tillhandahålla information som är nödvändig för åtal åt åklagarmyndigheter vid ett cyberangrepp. Dessa anonymt insamlade uppgifter och insamlad information utvärderas av Carthago Reisemobilbau GmbH därför å ena sidan statistiskt och dessutom med målet att höja dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att då säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna sparas separat från alla personuppgifter som en registrerad har angivit.
 

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen för Carthago Reisemobilbau GmbH får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till personuppgiftsbiträdet när nyhetsbrevet beställs, framgår av det formulär som används.

Carthago Reisemobilbau GmbH informerar sina kunder och affärspartner med jämna mellanrum med hjälp av ett nyhetsbrev om erbjudanden från företaget. Nyhetsbrevet från vårt företag kan principiellt endast tas emot av den registrerade personen om (1) den registrerade personen har en giltig e-postadress och (2) personen registrerar sig för utskicken av nyhetsbrev. Till den e-postadress som en registrerad anger första gången för utskicken av nyhetsbrev skickas av juridiska skäl ett bekräftelsemejl med double-opt-in-förfarande. Detta bekräftelsemejl är till för att kontrollera om innehavaren av e-postadressen som den registrerade har godkänt att ta emot nyhetsbrevet.

Vid registreringen för nyhetsbrevet sparar vi även den IP-adress som internetleverantören (ISP) satt för datorsystemet för den registrerade personen vid tidpunkten för registreringen, samt datum och klockslag för registreringen. Att samla in de här uppgifterna är nödvändigt för att kunna spåra (möjligt) missbruk av e-postadressen för en registrerad vid en senare tidpunkt och fungerar därför som rättslig säkring för personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som samlas in inom ramen av en registrering för nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare kan prenumeranter av nyhetsbrevet informeras via e-post, i den mån det krävs för att utföra nyhetsbrevservicen eller om en registrering är nödvändig för detta, vilket skulle kunna vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevstjänsten eller vid förändringar av de tekniska förhållandena. De personuppgifter som har insamlats inom ramen av nyhetsbrevservicen lämnas inte vidare till tredje part. Den registrerade personen kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Samtycket att spara personuppgifterna för utskicken av nyhetsbrevet kan när som helst återtas av den registrerade personen. I varje nyhetsbrev finns en länk för att återta samtycket. Vidare finns möjlighet att avregistrera sig från utskicken av nyhetsbrevet direkt på webbplatsen för personuppgiftsansvarig eller meddela detta på annat sätt till den personuppgiftsansvarige.
 

7. Nyhetsbrevspårning

Nyhetsbrevet från Carthago Reisemobilbau GmbH innehåller så kallade pixeltaggar. En pixeltagg är en miniatyrgrafik, som är placerade i mejl som skickas med HTML-format, för att möjliggöra en loggfilsregistrering och en loggfilsanalys. Därigenom går det att genomföra en statistisk utvärdering om framgång eller misslyckande för marknadsföringskampanjer online. Med hjälp av den inbäddade pixeltaggen kan Carthago Reisemobilbau GmbH se om och när ett mejl öppnades av en registrerad och vilka länkar i mejlet som den registrerade öppnade.

Dylika insamlade personuppgifter via pixeltaggar i nyhetsbreven, sparas och utvärderas av personuppgiftsansvarig för att optimera utskicken av nyhetsbreven och anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. Registrerade personer har alltid rätt att återkalla den särskilda förklaring om samtycke som har givits med doubel-opt-in-förfarandet. Efter återkallandet raderas dessa personuppgifter av personuppgiftsansvarig. En avregistrering för att få nyhetsbrevet tolkar Carthago Reisemobilbau GmbH automatiskt som återkallande.
 

8. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för Carthago Reisemobilbau GmbH innehåller på grund av lagbestämmelser uppgifter, vilka möjliggör att snabbt ta kontakt med vårt företag elektroniskt samt en direkt kommunikation, vilket då innebär en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). I den mån en registrerad tar kontakt via e-post eller ett kontaktformulär med personuppgiftsansvarig, sparas de personuppgifter som den registrerade överför automatiskt. Dylika personuppgifter som har överförts frivilligt av en registrerad till personuppgiftsansvarig sparas med syftet behandling eller för att ta kontakt med den registrerade. Uppgifterna lämnas vidare för att sköta kontakten till serviceföretag för Carthago Reisemobilbau GmbH. Dessutom lämnas uppgifterna vidare till våra återförsäljare samt till Malibu GmbH & Co. KG med syftet reklam om vans och husbilar.
 

9. Rutinmässig radering och spärrning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig behandlar och sparar personuppgifterna för den registrerade.

 

10. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad har enligt de europeiska lagstiftarna tillförsäkrats rätten att kräva en bekräftelse av personuppgiftsansvarig om personuppgiftsansvarig behandlar de personuppgifterna för vederbörande. Om en registrerad vill ta denna rätt till bekräftelse i anspråk, kan personen då när som helst vända sig till en medarbetare för personuppgiftsansvarig.

 • b) Rätt till tillgång

Varje person som är aktuell för behandling av personuppgifter har enligt de europeiska lagstiftarna tillförsäkrats rätten att av personuppgiftsansvarig kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som finns sparade om personen och få en kopia av den här informationen. Vidare har de europeiska lagstiftarna tillförsäkrat den registrerade att få tillgång till följande information:

  • behandlingsändamål
  • kategorier av personuppgifter, vilka behandlas
  • mottagare eller kategorier av mottagare, gentemot vilka personuppgifterna har gjorts tillgängliga för eller är tillgängliga för, i synnerhet vid mottagare i tredjeländer eller gällande internationella organisationer
  • om det är möjligt den planerade tidslängden, som personuppgifterna sparas, eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa den här tidslängden
  • rätten till rättelse eller radering av de personuppgifter som avser dig eller att begränsa behandlingen av personuppgiftsansvarig eller rätten till invändningar mot denna behandling
  • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in av den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22 avsnitt 1 och 4 i GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom, samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade

Vidare har den registrerade rätt till tillgång om personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om detta är fallet har den registrerade i övrigt rätt att få tillgång till de lämpliga garantierna i samband med överföringen.

Om en registrerad vill ta denna rätt till tillgång i anspråk, kan personen då när som helst vända sig till en medarbetare för personuppgiftsansvarig.

 • c) Rätt till rättelse

Varje person som är aktuell för behandlingen av personuppgifter har enligt de europeiska lagstiftarna tillförsäkrats rätten att kräva omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dem själva. Vidare har den registrerade rätten att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Om en registrerad vill ta denna rätt till rättelse i anspråk, kan personen då när som helst vända sig till en medarbetare för personuppgiftsansvarig.

 • d) Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Den registrerade har av de europeiska lagstiftarna fått rätten att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6 avs. 1 bokstav a GDPR eller artikel 9 avs. 2 bokstav a GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 avs. 1 GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 avs. 2 GDPR.
  • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8 avs. 1 GDPR.

I den mån ovan angivna anledningar är tillämpningsbara och en registrerad vill att personuppgifter raderas, vilka är sparde hos Carthago Reisemobilbau GmbH, kan personen då alltid kontakta en medarbetare för personuppgiftsansvarig. Medarbetarna hos Carthago Reisemobilbau GmbH kommer att se till att begäran om radering utförs utan dröjsmål.

Om Carthago Reisemobilbau GmbH har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt art. 17 avs. 1 GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, ska Carthago Reisemobilbau GmbH med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Medarbetarna hos Carthago Reisemobilbau GmbH kommer att utföra nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandling

Varje person som är aktuell för behandling av personuppgifter har enligt de europeiska lagstiftarna tillförsäkrats rätten att kräva att personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om något av följande förutsättningar är tillämplig:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 avs. 1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

I den mån någon ovan angivna förutsättningar är tillämpningsbara och en registrerad vill att personuppgifter begränsas, vilka är sparde hos Carthago Reisemobilbau GmbH, kan personen då alltid kontakta en medarbetare för personuppgiftsansvarig. Medarbetarna hos Carthago Reisemobilbau GmbH kommer att utföra begränsningen av behandlingen.

 • f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt av de europeiska lagstiftarna att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Personen har dessutom rätt att dessa uppgifter överförs till någon annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige hindrar det, i den mån behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6 avs. 1 bokstav a GDPR eller artikel 9 avsnitt 2 bokstav a GDPR eller på eller på ett avtal enligt artikel 6 avs. 1 bokstav b GDPR och behandlingen sker automatiserat, så tillvida inte behandlingen krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 avs. 1 GDPR ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt och andras rättigheter och friheter inte påverkas på ett ogynnsamt sätt.

För att utöva rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en medarbetare hos Carthago Reisemobilbau GmbH.

 • g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, enligt de europeiska lagstiftarna rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på art. 6 avs. 1 bokstav e eller f GDPR. Detta gäller även profilering som stöds av denna bestämmelse.

Carthago Reisemobilbau GmbH behandlar inte längre personuppgifterna vid en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om Carthago Reisemobilbau GmbH behandlar personuppgifterna för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandling av Carthago Reisemobilbau GmbH för direkt marknadsföring ska Carthago Reisemobilbau GmbH inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter, vilket sker hos Carthago Reisemobilbau GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med art. 89 avs. 1 GDPR, så tillvida inte behandlingen krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade när som helst kontakta en medarbetare hos Carthago Reisemobilbau GmbH eller någon annan medarbetare. Den registrerade får, när det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, om inte beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Är beslutet (1) nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och personuppgiftsansvarig eller (2) tas det med den registrerades uttryckliga samtycke, vidtar Carthago Reisemobilbau GmbH lämpliga åtgärder för att tillvarata rättigheter och friheter samt berättigat intresse för den registrerade, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om en registrerad vill ta denna rätt avseende automatiserat beslutsfattande i anspråk, kan personen då när som helst vända sig till en medarbetare för personuppgiftsansvarig.

 • i) Rätt att återkalla ett dataskyddsrättsligt samtycke

Varje person som är aktuell för behandlingen av personuppgifter har enligt de europeiska lagstiftarna rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill göra denna rätt gällande avseende återkallande av ett samtycke, kan personen då när som helst vända sig till en medarbetare för personuppgiftsansvarig.
 

11. Dataskydd vid jobbansökning och vid ansökningsprocedurer

Personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar personuppgifter för jobbsökande med ändamålet att genomföra jobbsökningsproceduren. Behandlingen kan även ske på elektroniskt sätt. Detta är särskilt fallet om en jobbsökande skickar ansökningsunderlagen på elektroniskt sätt, exempelvis med e-post eller genom ett webbformulär på en webbplats, till personuppgiftsansvarig. Om personuppgiftsansvarig sluter ett anställningsavtal med en jobbsökande, sparas de skickade uppgifterna med ändamålet att genomföra anställningsförhållandet med hänsyn till gällande lagbestämmelser. Om inget anställningsavtal ingås av personuppgiftsansvarig med den jobbsökande, raderas ansökningsunderlaget automatiskt två månader efter att beslutet om avslag har tillkännagivits, så tillvida en radering inte står i vägen för personuppgiftsansvarigs berättigade intresse. Övrigt berättigat intresse är här exempelvis bevisplikt i ett förfarande enligt lagstiftning om diskriminering (i Tyskland Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)).
 

12. Dataskyddsbestämmelser om användning av Facebook

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från företaget Facebook på den här webbplatsen. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats på internet, en nätgemenskap, som i regel gör det möjligt för användarna att kommunicera och interagera i det virtuella rummet. Ett socialt nätverk kan fungera som plattform för att diskutera och utbyta erfarenheter eller göra det möjligt för nätgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det bland annat möjligt för användarna av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk genom vänskapsförfrågningar.

Facebook drivs av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter, om en registrerad bor utanför USA eller Canada, är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Genom att öppna någon av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av personuppgiftsansvarig och där en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) har integrerats, laddar Facebook-komponenten i webbläsaren för den registrerades informationsteknologiska system automatiskt ner framställningen av motsvarande Facebook-komponent för Facebook. En översikt med alla Facebook-plug-ins finns på developers.facebook.com/docs/plugins/. Inom ramen av det här tekniska förfarandet får Facebook kunskap om vilken konkret undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, ser Facebook varje gång vår webbplats anropas av den registrerade och under hela tiden som personen besöker vår webbplats, vilka konkreta undersidor på vår webbplats som registrerad besöker. Den här informationen samlas in av Facebook-komponenten och sammanförs av Facebook med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade på någon av Facebook-knapparna på vår webbplats, exempelvis knappen ”Gilla”, eller om den registrerade skriver en kommentar, sammanför Facebook den här informationen med personens personliga Facebook-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Facebook får då alltid information av Facebook-komponenten att registrerad har besökt vår webbplats, om personen är inloggad på Facebook vid tidpunkten då vår webbplats anropas; detta sker oberoende av om personen klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att dylik information överförs till Facebook, går det att förhindra överföringen genom att logga ut från Facebook-kontot innan vår webbplats anropas.

I integritetspolicyn publicerad av Facebook på de-de.facebook.com/about/privacy/ finns information om insamling, behandling och nyttjande av personuppgifter genom Facebook. Där tas även upp vilka inställningsmöjligheter Facebook har för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer som gör det möjligt att förhindra att uppgifter överförs till Facebook. Den registrerade kan använda dylika applikationer för att förhindra att uppgifter överförs till Facebook.
 

13. Dataskyddsbestämmelser om användning av bilder från Getty Images

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från företaget Getty Images på den här webbplatsen. Getty Images är en amerikansk bildagentur. En bildagentur är ett företag som säljer bilder och annat bildmaterial på marknaden. Bildagenturer säljer som regel fotografier, illustrationer och filmmaterial. Via en bildagentur får olika kunder, i synnerhet innehavare av webbplatser, redaktioner för tryckta medier, TV-medier och reklamagenturer, tillstånd att använda bilderna.

Getty-Images-komponenterna drivs av Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillåter (ev. kostnadsfritt) att stockbilder bäddas in. Inbäddning är att lägga in eller integrera ett specifikt externt innehåll, exempelvis text-, video- eller bilddata, vilka tillhandahålls av en extern webbplats och sedan visas på den egna webbplatsen. För inbäddningen används en så kallad inbäddningskod. Inbäddningskoden är en HTML-kod, vilken integreras i en webbplats av en webbplatsoperatör. Om en inbäddningskod har integrerats av en webbplatsoperatör, visas det externa innehållet för den andra webbsidan omedelbart som standard så snart en webbsida besöks. För att visa det externa innehållet laddas det externa innehållet direkt från den andra webbsidan. På länken www.gettyimages.de/resources/embed har Getty Images mer information om inbäddning av innehåll.

Via den tekniska implementeringen av inbäddningskoden, vilken möjliggör bildvisningen av bilder från Getty Images, överförs IP-adressen till Getty Images för internetanslutningen som den registrerade anropar vår webbplats från. Vidare registrerar Getty Images vår webbplats, den använda webbläsartypen, webbläsarspråket, tidpunkten och längden för åtkomsten. Utöver detta kan Getty Images registrera navigeringsinformation, det är information om vilka av vår undersidor den registrerade besöker och vilka länkar denne klickar på, samt annan interaktion som den registrerade har gjort när denne besökte vår webbplats. Dessa uppgifter kan sparas och utvärderas av Getty Images.

Mer information och de gällande dataskyddsbestämmelserna Getty Images finns på https://www.gettyimages.co.uk/company/privacy-policy?language=en-GB

14. Dataskyddsbestämmelser om användningen av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på den här webbplatsen. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys betyder att insamla, samla och utvärdera uppgifter om beteende för besökare på webbplatser. En webbanalystjänst registrerar bland annat uppgifter om, från vilken webbplats en registrerad kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som öppnades eller hur ofta och hur länge personen tittade på en undersida. En webbanalys används övervägande för att optimera en webbplats och används för kostnads- och intäktsanalys av internetreklam.

Google-Analytics-komponenten drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Personuppgiftsansvarig använder tilläget "_gat._anonymizeIp” för webbanalysen med Google Analytics. Med hjälp av det här tillägget kortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras, om åtkomsten på vår webbplats sker från ett medlemsland i Europeiska unionen eller från något annat land i överenskommelsen i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ändamålet med Google-Analytics-komponenten är att analysera besöksflödena på våra webbplats. Google nyttjar de insamlade uppgifterna och insamlade informationen bland annat för att utvärdera nyttjandet av våra webbplats, för att sammanställa webbrapporter åt oss, vilka visar aktiviteterna på vår webbplatser och för att utföra fler tjänster relaterade till nyttjandet av våra webbplats.

Google Analytics sätter en cookie i den registrerades informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. När cookien sätts kan Google göra en analys av nyttjandet av våra webbplats. Genom att öppna någon av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, vilka drivs av personuppgiftsansvarig och där en Google-Analytics-komponent har integrerats, överför Google-Analytics-komponenten i webbläsaren för den registrerades informationsteknologiska system automatiskt uppgifter till Google med syftet webbanalys. Inom ramen av det här tekniska förfarandet får Google kunskap om personuppgifter, såsom IP-adressen för den registrerade, vilken Google bland annat använder för att spåra ursprunget för besökare och klickningar och som en följd möjliggöra provisionsavräkningar.

Med hjälp av cookies sparas personuppgifter, exempelvis åtkomsttid, platsen som en åtkomst utgick från och frekvensen för besöken på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på våra webbplatser överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adress för internetanslutning för den registrerade, till Google i Amerikas Förenta Stater. Dessa personuppgifter sparas av Google i Amerikas Förenta Stater. Google lämnar under vissa omständigheter vidare dessa personuppgifter som har samlats in med det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra att cookies sätts av vår webbplats, såsom redan har angivits ovan, med hjälp av motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning i den använda webbläsaren skulle också förhindra att Google sätter en cookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har satts av Google Analytics alltid raderas med webbläsaren eller andra programvaror.

Vidare har den registrerade möjlighet att invända mot registrering av uppgifterna skapade av Google Analytics relaterade till nyttjandet av den här webbplatsen samt behandling av uppgifterna genom Google och förhindra en dylik registrering. Den registrerade måste då ladda ner ett webbläsartillägg på länken tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera tillägget. Via JavaScript meddelar det här webbläsartillägget till Google Analytics att inga uppgifter och ingen information får överföras om besök på webbplatser till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget tolkas som invändning av Google. Om den registrerade informationstekniska system raderas vid en senare tidpunkt, formateras, eller installeras om, måste den registrerade göra en ny installation av webbläsartillägget för att deaktivera Google Analytics. Så tillvida webbläsartillägget avinstalleras eller deaktiveras av den registrerade eller person som står under den registrerades inflytande, finns möjlighet att göra om installationen eller aktivera webbläsartillägget igen.

Mer information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Google finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer ingående på den här länken www.google.com/intl/de_de/analytics/.
 

15. Dataskyddsbestämmelser om användning av Google Remarketing

Personuppgiftsansvarig har integrerat tjänster från Google Remarketing på den här webbplatsen. Google Remarketing är en funktion från Google-AdWords, vilken gör det möjligt för ett företag att visa reklam för sådana internetanvändare, vilka tidigare har varit på företagets webbplats. Integreringen av Google Remarketing gör det då möjligt för ett företag att ta fram användarrelaterad reklam och därmed visa intresserelevanta reklamannonser för internetanvändaren.

Tjänsterna för Google Remarketing drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ändamålet med Google Remarketing är att visa intresserelevant reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa reklamannonser via Google-reklamnätverket eller visa dem på andra webbplatser. Annonserna är då anpassade efter internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing sätter en cookie i den registrerades informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. När cookien sätts kan Google känna igen en besökare på vår webbplats, om denne senare anropar webbplatser, vilka även de ingår i Google-reklamnätverket. Varje gång en webbplats anropas, på vilken tjänsten från Google Remarketing har integrerats, identifieras den registrerades webbläsare automatiskt hos Google. Inom ramen av det här tekniska förfarandet får Google kunskaper om personuppgifter, såsom användarens IP-adress eller surfbeteende. Detta använder Google bland annat för att visa intresserelevant reklam.

Med hjälp av cookien sparas personlig information, exempelvis de webbplatser som den registrerade har besökt. Vid varje besök på våra webbplatser överförs därför personuppgifter, inklusive IP-adress för den registrerades internetanslutning, till Google i Amerikas Förenta Stater. Dessa personuppgifter sparas av Google i Amerikas Förenta Stater. Google lämnar under vissa omständigheter vidare dessa personuppgifter som har samlats in med det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra att cookies sätts av vår webbplats, såsom redan har angivits ovan, med hjälp av motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning i den använda webbläsaren skulle också förhindra att Google sätter en cookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har satts av Google Analytics alltid raderas med webbläsaren eller andra programvaror.

Vidare finns möjlighet för den registrerade att invända mot intresserelaterad reklam genom Google. För detta måste den registrerade öppna länken www.google.de/settings/ads på alla webbläsare som används och där göra de önskade inställningarna.

Mer information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Google finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

16. Dataskyddsbestämmelser för användning av etracker

Denna webbplats använder analystjänsten etracker. Leverantören är etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Med etracker kan vi analysera beteendet hos våra webbplatsbesökare. För detta ändamål spelar etracker in t.ex. Din förkortade IP-adress, geografisk information (maximal stadsnivå), loggfiler och annan information som din webbläsare överför till vår webbserver när du besöker webbplatsen. Detta gör att vi kan mäta webbplatsinteraktioner såsom vistelsens längd, konverteringar (t.ex. registreringar, beställningar), rullningshändelser, klick och sidvisningar för webbplatsbesökaren. Dessa interaktioner tilldelas webbplatsbesökaren under den aktuella dagen, så att de känns igen vid efterföljande besök. Efter dagens slut är besökarnas igenkänning inte längre möjligt.

Utan ditt medgivande kommer inga cookies att lagras i din webbläsare och ingen information kommer att läsas från minnet på din slutenhet. Den cookiefria användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. De berörda personernas rättigheter och grundläggande friheter skyddas. IP-adressen anonymiseras så snart som möjligt under analysen med etracker och besöksigenkänning är möjlig under maximalt aktuell dag.

Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6, punkt 1, lit a DSGVO och § 25, punkt 1, TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

 

Du hittar mer information om dataskydd på etracker här.

17. Dataskyddsbestämmelser om användning av Google-AdWords

Personuppgiftsansvarig har integrerat Google AdWords på den här webbplatsen. Google AdWords är en tjänst för internetreklam, som gör det möjligt för annonsören att lägga in annonser både i sökmaskinresultaten för Google och även i Google-reklamnätverket. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör, att i förväg definiera specifika nyckelord. Med dessa visas endast en annons i sökmaskinresultaten från Google om användaren gör en nyckelordsrelevant sökning med sökmaskinen. I Google-reklamnätverket fördelas annonserna med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till i förväg specificerade nyckelord på temarelevanta webbplatser.

Tjänsterna för Google AdWords drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Adwords är att göra reklam för vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på webbplatserna för tredje företag och i sökmaskinresultaten för sökmaskinen Google och visa extern reklam på våra webbplats.

Om en registrerad kommer via en Google-annons till vår webbplats, läggs en så kallad conversion-cookie in på den registrerades informationsteknologiska system av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En conversion-cookie blir ogiltig efter trettio dagar och är inte till för att identifiera den registrerade. Via conversion-cookien spåras, om inte cookien redan är för gammal, om specifika undersidor, exempelvis varukorgen i ett webbutikssystem, öppnas på vår webbplats. Genom conversion-cookien kan både vi och Google spåra, om en registrerad, som har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons, genererade någon omsättning, alltså genomförde eller avbröt ett varuköp.

De uppgifter och den information som samlas in genom nyttjandet av conversions-cookien används av Google för att ta fram besöksstatistik för vår webbplats. Den här besöksstatistiken används av oss i sin tur för att fastställa det totala antalet användare, som har förmedlats till oss via AdWords-annonser, för att ta fram framgång eller misslyckande för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra reklamkunder för Google-AdWords får information av Google som skulle kunna identifiera den registrerade.

Med hjälp av conversion-cookien sparas personlig information, exempelvis de webbplatser som den registrerade har besökt. Vid varje besök på våra webbplatser överförs därför personuppgifter, inklusive IP-adress för den registrerades internetanslutning, till Google i Amerikas Förenta Stater. Dessa personuppgifter sparas av Google i Amerikas Förenta Stater. Google lämnar under vissa omständigheter vidare dessa personuppgifter som har samlats in med det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra att cookies sätts av vår webbplats, såsom redan har angivits ovan, med hjälp av motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot att cookies sätts. En sådan inställning i den använda webbläsaren skulle också förhindra att Google sätter en conversion-cookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har satts av Google AdWords alltid raderas med webbläsaren eller andra programvaror.

Vidare finns möjlighet för den registrerade att invända mot intresserelaterad reklam genom Google. För detta måste den registrerade öppna länken www.google.de/settings/ads på alla webbläsare som används och där göra de önskade inställningarna.

Mer information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Google finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

18. Dataskyddsbestämmelser om användning av YouTube

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter för YouTube på den här webbplatsen. YouTube är en videoportal på internet, som gör det möjligt för videoutgivare att utan kostnad lägga upp videoclips och låta andra användare se, betygsätta och kommentera de här videoclipsen. YouTube tillåter att alla typer av videor publiceras, därför går det att se kompletta film- och TV-sändningar men även musikvideor, trailer eller videor som användarna själva har gjort på internetportalen.

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Genom att öppna någon av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av personuppgiftsansvarig och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, laddar YouTube-komponenten i webbläsaren för den registrerades informationsteknologiska system automatiskt ner en framställning av YouTube-komponenten från YouTube. Mer information om YouTube finns på www.youtube.com/yt/about/de/. Inom ramen av det här tekniska förfarandet får YouTube kunskap om vilken konkret undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube, identifierar YouTube när en undersida anropas, vilken innehåller en YouTube-video, vilken konkret undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Den här informationen samlas in av YouTube och Google och sammanförs med den registrerades konto för YouTube.

YouTube och Google får då alltid information via YouTube-komponenten att registrerad har besökt vår webbplats, om den registrerade är inloggad på YouTube vid tidpunkten då vår webbplats anropas; detta sker oberoende av om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att dylik information överförs till YouTube, går det att förhindra överföringen genom att logga ut från YouTube-kontot innan vår webbplats anropas.

I dataskyddsbestämmelserna publicerade av YouTube, vilka finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/, finns information om insamling, behandling och nyttjande av personuppgifter av YouTube och Google.
 

19. Rättslig grund för behandlingen

Art. 6 I lit. a GDPR är rättslig grund för vårt företag för behandlingsprocedurer, där vi begär ett samtycke för ett specifikt behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter krävs för att ingå ett avtal, där den registrerade är avtalspart, såsom exempelvis är fallet för behandlingsprocedurer, vilka är nödvändiga för att leverera varor eller utföra någon annan tjänst eller motprestation, stöds behandlingen på art. 6 I lit. b GDPR. Samma sak gäller för behandlingsprocedurer som krävs för att genomföra åtgärder inför avtal, exempelvis vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag har en rättslig plikt som kräver behandling av personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla skatteplikter, baseras denna behandling på art. 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter krävas för att skydda livsviktiga intressen för den registrerade eller någon annan fysisk person. Detta vore till exempel fallet om en besökare skulle skadas i vårt företag och skulle behöva lämna namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Behandlingen skulle då stödjas av art 6 I lit. d GDPR. Slutligen skulle behandlingsprocedurer kunna stödjas av skulle då stödjas av art 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grund baseras bearbetningsprocedurer, vilka inte omfattas av någon av de tidigare angivna rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för att tillvarata ett berättigat intresse för vårt företag eller tredje part, så tillvida intressena, grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade inte överväger. Dylika behandlingsprocedurer är tillåtet av oss eftersom de omnämns särskilt av den europeiska lagstiftaren. Lagstiftaren företrädde uppfattningen att ett berättigat intresse skulle kunna vara om den registrerade är en kund till personuppgiftsansvarig (skäl 47 mening 2 GDPR).
 

20. Berättigat intresse av behandlingen av personuppgiftsansvarig eller tredje part

Baseras behandlingen av personuppgifter på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt berättigade intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för alla våra medarbetares och våra delägares välgång.
 

21. Tid som personuppgifterna sparas

Kriteriet för tiden som personuppgifter sparas är respektive lagstadgade arkiveringstid. När den här tiden har gått raderas uppgifterna rutinmässigt, om de inte längre behövs för att ingå avtal eller inför att ingå avtal.
 

22. Lagstadgade eller avtalsmässig föreskrifter för att tillhandahålla personuppgifterna; nödvändighet för att ingå avtal; den registrerades förpliktelse att tillhandanhålla personuppgifterna; möjliga följder av att inte tillhandahålla uppgifterna

Vi vill informera om att det till en del föreskrivs i lagen att tillhandahålla personuppgifter (t.ex. skattebestämmelser) eller ges utifrån avtalsmässiga regleringar (t.ex. uppgifter om avtalsparter). Ibland kan det vara nödvändigt för att ingå avtal att en registrerad ställer personuppgifter till vårt förfogande, vilka som en följd måste behandlas av oss. Den registrerade är exempelvis förpliktigad att ge oss personuppgifter om vårt företag ingår avtal med personen i fråga. Att inte tillhandahålla uppgifterna skulle leda till att det inte skulle kunna gå att ingå avtal med den registrerade. Innan personuppgifter ställs till förfogande av personen måste personen kontakta någon av våra medarbetare. Vår medarbetare informerar personen i enskilda fall om att det föreskrivs juridiskt eller är nödvändigt för att ingå avtal att tillhandahålla personuppgifter, om det är plikt att tillhandahålla personuppgifterna och vilka följderna skulle bli om personuppgifterna inte skulle tillhandahållas.
 

23. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Denna integritetspolicy har tagit fram av integritetspolicy-generatorn från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, vilket verkar som Extern personuppgiftsansvarig i München i samarbete med dataskyddsadvokaten Christian Solmecke.

 

Om du vill ändra dina inställningar för cookies och spårning kan du göra det här: