Technical data c-tourer I

c-tourer

c-tourer I 141 LE Lightweight
Länge
6650 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 142 DB Lightweight
Länge
6850 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 143 LE Lightweight
Länge
6950 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 144 LE Lightweight
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 144 QB Lightweight
Länge
6990 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 148 LE Lightweight
Länge
7390 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 149 LE Lightweight
Länge
7520 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5
c-tourer I 150 QB Lightweight
Länge
7480 mm
Zul. Gesamtmasse
3,50 t
Max. zul. Gesamtmasse
4,25 t
Schlafplätze
max. 5